Bane NOR brøt jernbaneforskriften ved fordeling av spor på Oslo S

SJT pålegger Bane NOR å endre deler av prosessen for fordeling av kapasitet etter klage fra Flytoget AS på Bane NORs tvisteløsning om sportilgang på Oslo S.

Flytoget AS sendte i 2021 en klage til SJT om Bane NORs tvisteløsning for ruteplanperioden R22 om bruk av plattformspor på Oslo S.

Klagen gjaldt Bane NORs beslutning om fordeling av plattformspor på Oslo S i forbindelse med flyttingen av Flytogterminalen til nye stasjonsarealer ved spor 10. For ruteplanperioden R22 fikk Flytoget på hverdager og lørdager tildelt fem avganger fra spor 10 på Oslo S og én avgang fra spor 14. På søndager ble de tildelt tre avganger fra spor 10 og tre avganger fra spor 14.

Ifølge Flytoget fører det til negative kundeopplevelser og en kundeflyt med stor friksjon at deres tog kjører fra forskjellige plattformer. Flytoget mener derfor at sportilgangen på Oslo S gjør det «ekstremt» krevende å oppfylle Flytogets transportoppdrag i henhold til trafikkavtalen med staten.

SJTs vurdering

SJTs vurdering er at Bane NOR har brutt jernbaneforskriften på flere punkter:

  • Bane NOR har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til de økonomiske konsekvensene for Flytoget ved fordelingen av spor på Oslo S. Dette er brudd på § 8-6 første ledd.
  • Bane NOR unnlot å samordne søknader om infrastrukturkapasitet i henhold til § 9-1.
  • Bane NOR gjennomførte ikke tvisteløsningen i behandling av søknaden om spor på riktig måte etter § 9-2.
  • Bane NOR må også informere om og sørge for at alle aktørene har like forutsetninger for å søke om spesifikke spor på passasjerstasjoner, for å oppfylle kravene til ikke-diskriminering i § 4-1.

Vår vurdering er at Bane NOR må rette opp i brudd på jernbaneforskriften. Bane NOR må sørge for at Flytoget og andre berørte søkere får ivaretatt rettighetene de har etter forskriften.

Flytogets klagepunkt om at deres avtaler gir dem rett til spesifikke spor på Oslo S, tar vi ikke til følge.

Flytogets klage tas dermed delvis til følge.

Pålegg til Bane NOR

Vi pålegger Bane NOR:

  1. å sørge for at alle søkere får informasjon om og anledning til å søke om spesifikke plattformspor på stasjoner for ruteplan R24. Informasjonen skal tas inn i nettveiledningen for 2024 innen 20. mars 2023 og utarbeides i samråd med berørte parter i tråd med jernbaneforskriften § 5-1 første ledd.
  2. å endre praksis for hvordan Bane NOR tar hensyn til alle forhold søkerne kan bli stilt overfor gjennom hele prosessen med rutefordeling i fremtidige prosesser med fordeling av kapasitet, slik at praksisen blir i tråd med § 8-6 første ledd. Beskrivelse av praksisen skal fremgå av nettveiledningen innen 20. mars 2023. Bane NOR må sikre at dette blir gjort etter samråd med berørte parter i tråd med jernbaneforskriften § 5-1 om krav om nettveiledning.
  3. å fremover behandle interessekonflikter, inkludert konflikter om spesifikke spor på stasjoner, i tråd med reglene i jernbaneforskriften kapittel 9 om interessekonflikter og overbelastet infrastruktur.
  4. å redegjøre for SJT hvordan pålegg (1) og (2) er oppfylt innen 28. april 2023.

Les hele SJTs vedtak

Vedtak etter klage fra Flytoget AS på Bane NORs tvisteløsning om sportilgang på Oslo S PDF-symbol