Veiledning om eldre fornøyelsesinnretninger

Her er kravene til teknisk dokumentasjon og dokumentasjon på sikkerhetsnivået for eldre fornøyelsesinnretninger.

Eldre fornøyelsesinnretninger kan være konstruert og ha fått tillatelse etter standarder som er utdatert eller ikke lenger tilgjengelig. Da er det ikke så lett å vite om innretningene er så sikre som dagens standarder krever.

For eksempel kan fornøyelsesinnretninger som ble bygget før dagens standarder, mangle dokumentasjon som viser at de er trygge for publikum i dag. Vær derfor klar over risikoen eldre innretninger kan utgjøre, og sørg for å gjøre de nødvendige sikkerhetstiltakene.

Merk følgende om saksbehandlingen vår:

  • Vi tar ikke hensyn til en tidligere tillatelse når en virksomhet søker om ny driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning.
  • Hvis en virksomhet kjøper eller overtar en innretning som har hatt en tillatelse, vurderer vi innretningen på nytt.

Dette betyr at vi må starte fra nullpunktet for å vurdere den tekniske tilstanden til innretningen og sikkerheten for publikum som skal bruke den.

Hvordan kan sikkerhetsnivået dokumenteres?

Riktig standard

For å kunne dokumentere sikkerhetsnivået til en innretning må du kjenne standarden innretningen er bygget etter. For fornøyelsesinnretninger er standarden typisk NS-EN 13814. (Se de tre delene EN 13814 består av.)

Hvis innretningen ble bygget før standarden ble etablert, må du finne ut hvilken standard som kan være relevant. Deretter må du inn i standarden for å finne kravene som er relevante for akkurat denne typen innretning.

Akseptabelt sikkerhetsnivå

Kravet til at fornøyelsesinnretningen skal ha et akseptabelt sikkerhetsnivå, står i tivoliforskriften § 2-2. Kravet sier at en fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med en anerkjent standard, anses å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Anerkjente standarder har retningslinjer alle fornøyelsesinnretninger må følge for å være trygge for publikum. Hvis innretningen har risikoer som ikke er inkludert i standardene, må risikoene vurderes spesielt for å sikre at innretningen er trygg. Dette gjør du ved å risikovurdere innretningen med en anerkjent metode (tivoliforskriften § 2-12).

Hvis ulike deler av standarder kombineres, må du dokumentere at et akseptabelt sikkerhetsnivå oppnås. Dette er bare nødvendig hvis det finnes spesielle risikoer som ikke dekkes av de vanlige standardene.

Når standarden ikke gjelder lenger

Hva skjer når standarden en eldre innretning ble konstruert og godkjent etter, ikke gjelder lenger?

Kravene til sikkerhet for fornøyelsesinnretninger oppfylles hvis du kan dokumentere at innretningen holder et like høyt sikkerhetsnivå som en anerkjent standard (tivoliforskriften § 2-2 tredje ledd).

En tredjepart kan vurdere om sikkerhetsnivået er like høyt eller høyere enn standarden beskriver.

Tredjeparten vil:

  • vurdere hvilke krav som gjelder
  • finne avvikene
  • foreslå tiltak som kan redusere risikoen
  • sørge for at farene knyttet til avvikene blir så lave at de blir akseptable

Dette er en såkalt verifiseringskontroll. Da bekrefter tredjeparten at sikkerhetsnivået er like høyt eller høyere enn det standarden beskriver.

Innretninger som er forandret

Hvis innretninger er pusset opp, endret eller modifisert etter byggeåret, er det viktig å ha dokumentasjon på hva som er gjort. Vær også klar over eventuelle feil eller utfordringer som kan oppstå som følge av det som er gjort, for eksempel feil i konstruksjonen eller driftsproblemer. Dette er viktig å vite for å kunne sette inn tiltak som reduserer risikoen og sørger for at innretningen er trygg å bruke.

Årlig inspeksjon

En løsning som ofte velges for å få tillatelse for eldre innretninger, er å bestille en årlig inspeksjon (teknisk kontroll). I en årlig inspeksjon går de gjennom deler av standarden og ser om innretningen er funksjonsdyktig for drift ett år fremover, altså til neste års tekniske kontroll.

En slik inspeksjon er mindre omfattende enn en full teknisk kontroll. Kravet i regelverket om å utføre årlig teknisk kontroll kommer først inn etter at du har fått tillatelse og har hatt tillatelsen i 12 måneder.

Mulig med tillatelse

Det er fortsatt mulig å få tillatelse for eldre innretninger hvis det er mulig å dokumentere at de er like sikre som etter dagens standarder. Da må en uavhengig part vurdere innretningen og finne ut hvilke endringer som må gjøres for å oppnå akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette omfatter å finne ut hvilke risikoer som er knyttet til innretningen, og hvordan du kan redusere disse risikoene.

Så selv om eldre fornøyelsesinnretninger kanskje ikke oppfyller dagens standarder, er det fortsatt mulig å få tillatelse for dem.

Kontakt oss gjerne for spørsmål om eldre innretninger: post@sjt.no E-postsymbol

Se også mer veiledning om fornøyelsesinnretninger.