Finn riktig gebyrklasse

Disse kriteriene gir hjelp til å plassere fornøyelsesinnretninger i riktig gebyrklasse.

Fire gebyrklasser

Gebyrforskriften for fornøyelsesinnretninger definerer fire gebyrklasser. En innretning vil havne i én av gebyrklassene basert på størrelse:

 1. Liten innretning
 2. Medium innretning
 3. Stor innretning
 4. Ekstra stor innretning

Gebyrklassen bestemmer hva som blir størrelsen på årsgebyret.

Under ser vi nærmere på blant annet hvordan det såkalte fotavtrykket er definert for ulike typer innretninger.

Om bakgrunnen for å innhente opplysninger

For at Statens jernbanetilsyn (SJT) skal kunne plassere fornøyelsesinnretningene i de nye gebyrklassene, må virksomheten oppgi mål og egenskaper for hver enkelt fornøyelsesinnretning. Opplysningene som danner grunnlaget for gebyrklassifisering er objektive og etterprøvbare mål og kriterier. Det kan for eksempel være fotavtrykk i antall kvadratmeter og høyde over bakken.

Hver gebyrklasse har definerte mål og parametere som avgrenses i intervaller. Dette beskrives nærmere i praktiske eksempler lengre ned i artikkelen. 

Ved tilsyn kan SJT ta stikkprøver for å verifisere de innrapporterte opplysningene.

Systematisering av innretningstyper

Etter gebyrreglene vil SJT operere med 26 innretningstyper, som igjen kan beskrives med et utvalg av ni egenskaper. Disse egenskapene danner grunnlaget for å avgjøre den enkelte innretningens gebyrklasse.

De 9 egenskapene er:

 1. Fotavtrykk i kvadratmeter
 2. Antall rotasjoner per minutt
 3. Om innretningen er produsert/konstruert kun for barn under 10 år eller under 140 cm
 4. Om innretningen er selvgående og trekker enhet(er) langs bakken
 5. Den maksimale høyden brukeren blir brakt over bakken i løpet av turen, oppgitt i antall meter over bakken
 6. Turens lengde i meter
 7. Antall enheter
 8. Antall passasjerer ved maksimum utnyttelse av kapasiteten
 9. Hvorvidt innretningen har komplekse sikkerhetsfunksjoner

Egenskapene i punktene A, C, E, G og I forklares nærmere under.

Punkt A: Fotavtrykk

Fotavtrykket er det arealet en innretning opptar av terrenget i kvadratmeter. Med «opptar» menes området som blir opptatt når en innretning plasseres i terrenget. Fotavtrykket inkluderer ikke kø- og venteområder. Fotavtrykket skal inkludere arealet av en eventuell sikkerhetssone rundt innretningen. Dersom dere bruker en sikkerhetssone som er større enn det som er nødvendig for at sikkerheten er ivaretatt, skal dere bare regne med arealet som er nødvendig.

Eksempelvis for berg-og-dal-bane måles lengden av banen og multipliseres med bredden på banen. Der bredden varierer, for eksempel ved opptrekket eller i krappe svinger, deles innretningen inn i seksjoner og arealet beregnes stykkevis hver for seg og legges sammen med det totale arealet for den øvrige delen av banen. Omgivelsene og området rundt berg-og-dal-banen som er en del av opplevelsen skal ikke medregnes i fotavtrykket.

I tabellen under er det forklart hvordan fotavtrykket skal måles for ulike typer innretninger. Hvis virksomheten er tvil hvordan fotavtrykk måles, ta kontakt med oss for veiledning og hjelp.

Innretningstype

Spørsmål areal (fotavtrykk)

Berg-og-dal-bane

Mål areal på startplattform. Mål total lengde av berg- og dalbanen, inkludert opptrekksanordning, multipliser med bredden på berg- og dalbanen. Summer arealene.

Bob-bane

Mål areal på startplattform. Mål total lengde av bob-banen, inkludert eventuell opptrekksanordning, og multipliser med avstanden mellom ytterpunktene på banen. Summer arealene.

Bungee katapult

Mål lengde ganger bredde på en tenkt rektangel på bakken som tangerer ytterkantene av fornøyelsesinnretningen. Innretningen må altså kunne plasseres innenfor ytterkanten av det tenkte rektangelet.

Bungee trampoline

Mål lengde ganger bredde på en tenkt rektangel på bakken som tangerer ytterkantene av fornøyelsesinnretningen. Innretningen må altså kunne plasseres innenfor ytterkanten av det tenkte rektangelet.

Båter

Mål arealet av det området som er avsatt til bruk av båter.

Flyvende teppe

Mål arealet innenfor sikkerhetsgjerde og legg til arealet på
operatørhus/styringspanel.

Frittkjørende innretning på bane

Total banelengde multiplisert med banebredde pluss areal for på- og avstigningsområde.

Gokartbane

Innendørs: Bruk tilgjengelig innendørs kjøreareal inklusiv på- og avstigningsområde (pit-lane).
Utendørs: Total banelengde multiplisert med banebredde og pluss på arealet på på- og avstigningsområde (pit-lane).

Gravitetstårn

Mål arealet innenfor sikkerhetsgjerde og legg til arealet på
operatørhus/styringspanel.

Hoppeslott

Bruk grunnflate på hoppeslottet inklusiv inngangspute (ytre mål).

Høydepark

Bruk samlet lengde på alle løyper multiplisert med 1,7 (sikkerhetssone). Stiger for tilgang/evakuering skal inkluderes

Karusell

Mål arealet innenfor sikkerhetsgjerde og legg til arealet på
operatørhus/styringspanel.

Oppblåsbar sklie

Bruk grunnflaten på sklien (ytre mål).

Opplevelseshus

Bruk grunnflaten på bygningen/transportvogn ferdig rigget (ytre mål).

Pariserhjul

Mål bredden mellom søylene vinkelrett på hjulet og multipliser med diameteren på hjulet fra ytterpunkt til ytterpunkt.

Pendel

Bruk bredden mellom søylene vinkelrett på svingretningen og multipliser med lengden mellom søylene, utvidet med 25% i svingretningen. Altså: Fotavtrykk = Bredde x (lengde x 1.25)

Radiobilbane

Mål bredde og lengde av kjørebanen inklusiv eventuelt gangfeltet rundt banen og multipliser tallene. Legg til areal på operatørhus/styringspanel.

Rodelbane

Mål total lengde av rodelbanen inklusiv opptrekksanordning og multipliser med bredden på rodelbanen (ytre mål). Legg til arealet på på- og avstigningsområdet. Summer verdiene.

Simulator

For oppblåsbare: bruk grunnflaten på fallunderlag. For faste: bruk grunnflaten og legg til arealet for på- og avstigningsområde og eventuelt areal på operatørhus/styringspanel.

Skinnegående innretning

Mål areal på startplattform. Mål total lengde av skinne(ne) og multipliser med bredden mellom skinnene (dobbeltspor) eller ytterpunktene til kjørende enhet (enkelt spor). Legg til areal på operatørhus/styringspanel og på- og avstigningområde. Summer arealene.

Tømmerrenne

Mål total lengde av banen og gang med bredden på banen. Legg til arealet på på- og avstigningsområde og arealet på eventuelle operatørhus/styringspanel. Summer verdiene.

Vannopplevelse

Mål areal på startplattform og utløpsbasseng. Mål total lengde av banen og gang med bredden på banen inklusive eventuelle transportbånd. Summer verdiene.

Vannrutsjebane

Mål areal på startplattform og avgrenset utløpsbasseng. Mål total lengde av vannrutsjebanen(e) og gang med bredden på banen. Summer verdiene.

Vannskitrekk

Dersom vannskitrekket har en tur og retur i samme retning, mål lengden av en tur og multipliser med bredden 1 meter.

Dersom vannskitrekkets tur utgjør en runde, mål lengden av hele turen fra start til stopp og multipliser med bredden 1 meter.

Zipline   Mål lengden på ziplinen fra startinnspenning til innspenning på avstigningsplass. Gang med bredde 1,7 meter (sikkerhetssone)

Utfyllende informasjon om oppmåling av fotavtrykk for Dark rides:

Når det gjelder «dark rides» der turen foregår innenfor et lukket området, er omgivelsene en del av turen og hele arealet inkludert rømningsveier skal medregnes i fotavtrykket.

Utfyllende informasjon om oppmåling av fotavtrykk for vannrutsjebane:

En vannrutsjebane er én innretning når vannrutsjebanen både har samme startplattform og felles landingsbasseng.

 • Trapp skal ikke medregnes i arealet, dette er ansett som ett venteområde.
 • Landingsbasseng skal medregnes i arealberegningen av fotavtrykket.
 • Dersom vannrutsjebanene har felles start, men separat landings-/bremsebasseng skal areal på startplattform deles på antall vannrutsjebaner. Dette gjelder også dersom vannrutsjebaner har felles landings-/bremsebasseng men ulik start, da deles landings-/bremsebasseng på antall rutsjebaner.
 • Hvis innretningen har et landingsbasseng som også har annen bruk (svømming, stuping, etc.), beregnes et rimelig areal som landingsbasseng, som oftest avgrenset av en flottørline.

Beregning av areal med sikkerhetssone for høydeparker og zipline:

Sikkerhetssonen omfatter det området som må avgrenses for at innretningen skal kunne opereres uten fare for andre. I fastsettelsen av sikkerhetssonene skal det tas hensyn til nedslagsfeltet for gjenstander som kan falle ned fra innretningen. Denne sonen er satt til 1,7 m. Arealet er turens totale lengde multiplisert med sikkerhetssonen på 1,7 meter.

Punkt C: Produsert/konstruert kun for barn under 10 år og/eller under 140 cm

Dersom innretninger er produsert for barn under 10 år og/eller under 140 cm, vil innretningen oppfylle kriteriet i klasse 1. Dette kan for eksempel være små karuseller, hoppeslott og oppblåsbare sklier som er spesielt rettet mot barn. For innretninger som ikke har begrensninger på alder eller høyde, vil dette kriteriet ikke være relevant. Det er viktig å presisere at punkt C gjelder for gebyrklassifisering, og at høyde/alder i denne sammenhengen ikke er med hensyn til risiko- eller sikkerhetshensyn.

Punkt E: Måle høyde over bakken

I noen fornøyelsesinnretninger bringes brukeren over bakken ved hjelp av luft, hydraulikk, elektrisk drevne motorer, egen kraft etc.

Høyden måles vertikalt i det høyeste punktet ved å måle avstanden mellom foten til brukeren og bakken. Altså høyden kan måles fra bakken og opp til det høyeste punkt publikum blir løftet eller brakt opp til.

Der tabellen indikerer at brukerens høyde over bakken ikke er relevant for innretningstypen, behøver ikke virksomheten å måle brukerens maksimale høyde over bakken.

Utfyllende informasjon om oppmåling av høyde for zipline:

Høyden måles vertikalt fra det høyeste punktet ved foten til bruker i zipline-løpet og ned til bakken.

Punkt G: Antall enheter i innretningen

En enhet eller enheter i en innretning er for eksempel én gokart i en gokartbane, én gondol i et pariserhjul, én vogn i en berg-og-dal-bane.

For høydeparker vil antall enheter være antall elementer/objekter i en høydepark. Stiger som benyttes av publikum, samt evakueringselementer skal medregnes i det totale antallet elementer.

Punkt I: Komplekse sikkerhetsfunksjoner eller kontroller

En innretning har komplekse sikkerhetsfunksjoner eller kontroller dersom innretningen har programmerbare logiske styringer for sikkerhetsfunksjoner med datastyring eller lignende. Overvåket låseanordning eller mekaniske sikkerhetsfunksjoner alene regnes ikke som kompliserte funksjoner eller kontroller. Simulatorer på 200 kvadratmeter eller mindre blir ikke regnet for å ha komplekse kontroller.

Eksempler på komplekse funksjoner:

 • Blokkeringssystem (berg-og-dal-baner)
 • Overvåkede låsesystemer for belter, sikkerhetsbøyler etc.
 • Spesielle akselerasjonssystemer (for rask start)
 • Fartsovervåkningssystemer
 • Fjernstyrt hastighetsreduksjon på gokart-enheter

Listen er ikke uttømmende. Hvis du er tvil, ta kontakt med SJT for veiledning og hjelp.

Systematikken i klassifisering av innretninger

Klassifiseringen skal være individuell og gjelder for én innretning. En innretning vil plasseres i den gebyrklassen der hvor innretningen treffer to eller flere kriterier. Der en innretning treffer i flere gebyrklasser, kan ikke innretningen falle mer enn én klasse under den høyeste innplasseringen. Med andre ord, dersom en innretning tilfredsstiller et hvilket som helst enkelt kriterium i en gebyrklasse, så kan innretningen ikke falle inn i en klasse mer enn en klasse under denne, selv om innretningen tilfredsstiller to eller flere av kriteriene i en lavere klasse.

Klasse 1 (Liten)

En fornøyelsesinnretning skal anses som liten hvis den

 1. har et fotavtrykk mindre eller lik 65 kvadratmeter
 2. roterer mindre eller lik 10 ganger per minutt
 3. er konstruert eller produsert for barn som er 10 år eller yngre, eller for barn som er lavere enn 140 centimeter

Klasse 2 (Medium)

En fornøyelsesinnretning skal klassifiseres som medium hvis den

 1. har et fotavtrykk større enn 65 kvadratmeter og mindre eller lik 185 kvadratmeter
 2. er selvgående og trekker en eller flere passasjerenheter der bevegelse foregår langs bakken (for eksempel tog)
 3. bringer brukeren til en høyde opp til og med 20 meter over bakken

Klasse 3 (Stor)

En fornøyelsesinnretning skal klassifiseres som stor hvis den

 1. har et fotavtrykk større enn 185 kvadratmeter og mindre eller lik 740 kvadratmeter
 2. bringer brukeren til en høyde større enn 20 meter og mindre eller lik 35 meter over bakken, eller turens lengde er mindre eller lik 450 meter
 3. består av mer enn 50 enheter eller har en kapasitet større eller lik 50 passasjerer

Klasse 4 (Ekstra stor)

En fornøyelsesinnretning skal klassifiseres som ekstra stor hvis den

 1. har et fotavtrykk større enn 740 kvadratmeter
 2. bringer brukeren til en høyde større 35 meter over bakken eller turens lengde overstiger 450 meter
 3. har komplekse egenskaper eller kontroller (det vil si programmerbare logiske kontroller for sikkerhetsfunksjoner som kontrolleres av datamaskiner)

Kriteriene kommer fra gebyrforskriften for fornøyelsesinnretninger. regelverkssymbol

Eksempler

 • En innretning som bare treffer ett kriterium i klasse 1 (liten) og bare ett kriterium i klasse 2 (medium), skal settes til klasse 1. Altså en klasse ned fra øverste klasse.
 • En innretning som treffer ett kriterium i klasse 1 (liten) og ett kriterium i klasse 3 (stor), skal settes til klasse 2.
 • En innretning som treffer to kriterier i klasse 3 (stor), skal settes i klasse 3 (stor).
 • En innretning som treffer ett kriterium i klasse 4 (ekstra stor) og to kriterium i klasse 1 (liten), skal plasseres i klasse 3.

Hoppeslott

Fotavtrykk Yttermålene 5x5 meter
+ 2 kvm inngangspute
Innretning produsert/konstruert kun for barn under 10 år
eller barn under 140 cm?
Ja
Antall passasjerer ved maks. kapasitet 7

Fotavtrykk = 27 kvm = treff i klasse 1
Produsert for barn under 10 år / 140 cm = Ja = treff i klasse 1
Innretningens gebyrklasse = Klasse 1 (liten innretning)

Vannrutsjebane

Fotavtrykk Rutsjebane
med lengde 195 meter
og bredde 1 meter.
Startplattform 3 kvm.
Bremsebasseng 9 kvm.
Totalt fotavtrykk 207kvm
Innretning produsert/konstruert kun for barn under 10 år eller barn under 140 cm? Nei
Høyde over bakken 7 meter
Turens lengde 195 meter

Fotavtrykk = 207 kvm = treff i klasse 3
Høyde over bakken = 7 meter = treff i klasse 2
Turens lengde = 195 meter = treff i klasse 3
Innretningens gebyrklasse = Klasse 3 (stor innretning)

Karusell

Fotavtrykk Areal innenfor sikkerhetsgjerde = 65 kvm
Hvor mange ganger roterer innretningen per minutt? Cirka 7
Innretning produsert/konstruert kun for barn under 10 år
eller barn under 140 cm?
Nei
Høyde over bakken 0,9 meter
Antall enheter 15
Antall passasjerer ved maks. kapasitet 30
Komplekse egenskaper? Nei

Fotavtrykk = 65 kvm = treff i klasse 1
Høyde over bakken = 0,9 meter = treff i klasse 2
Innretningens gebyrklasse = Klasse 1 (liten innretning)

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde