Forsikring og sikkerhetsstillelse

Sikkerhetsstillelse er en ekstra sikkerhet for en person som har blitt skadet, ved at det er dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder.

Virksomhetens ansvar

En virksomhet er en som har én eller flere driftstillatelser for fornøyelsesinnretninger.

I tivoliloven paragraf 8 heter det:
«Virksomheten er uansett skyld ansvarlig for skade forårsaket av fornøyelsesinnretningen.»

Bestemmelsen stadfester et lovfestet objektivt erstatningsansvar («uansett skyld»), fordi fornøyelsesinnretninger er ansett som en «farlig virksomhet» som gjør at virksomheten selv er nærmest til å dekke skader/tap som oppstår som følge av virksomheten. «Uansett skyld» betyr at virksomheten har ansvaret selv om virksomheten ikke har noen skyld for at skaden har skjedd, for eksempel ved at besøkende har vært uaktsomme ved bruk av en fornøyelsesinnretning.

Ansvar uten skyld (objektivt ansvar)

Virksomheten har altså ansvar uten å ha skyld for at skaden er skjedd. Det innebærer følgende:

 1. En person som skades under bruk av en fornøyelsesinnretning har krav på erstatning. Det vil si at vedkommende får dekket det økonomiske tapet ved en skade personen er påført under bruk.
 2. Det er ikke krav om at fornøyelsesinnretningen må være i drift når en person skades. For eksempel kan en innretning som faller ned eller et hoppeslott som blir tatt av vinden medføre skader som utløser krav om erstatning.
 3. Personer kan få redusert erstatning eller ikke få erstatning i det hele tatt hvis de medvirker til at skaden skjer. For eksempel ved at de ikke følger instruksjoner, bryter sperringer eller ikke bruker pålagt sikkerhetsutstyr.

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk på ved skade på et objekt eller en person, og er en måte å fordele økonomisk risiko på. Forsikring skal dekke det økonomiske tapet som en som blir skadet lider basert på hva man etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper er ansvarlig for som privatperson eller virksomhet.

I tivoliloven paragraf 8 heter det:
«Virksomhetene skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. Manglende sikkerhetsstillelse medfører tilbakekall av driftstillatelsen.

Forsikringsselskapet hvor fornøyelsesinnretningen er forsikret, skal varsle tilsynsmyndigheten om bortfall av sikkerhetsstillelsen».

Forsikring:

 1. Virksomhetene er pålagt ved lov å ha forsikring som dekker ethvert ansvar som er forårsaket av fornøyelsesinnretningen.
 2. Forsikring er en forutsetning for å få og inneha driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning.
 3. Det er opp til virksomheten i samråd med forsikringsselskapet å vurdere hva som er tilstrekkelig forsikring.
 4. Dersom forsikringssummen er for lav, vil den som kommer til skade kunne kreve at virksomheten selv betaler det forsikringsselskapet ikke dekker ved en eventuell skade.

Sikkerhetsstillelse:

 1. Virksomhetene er pålagt ved lov å ha sikkerhetsstillelse for ethvert ansvar for skade som er forårsaket av fornøyelsesinnretningen.
 2. Sikkerhetsstillelse er en forutsetning for å få og inneha driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning.
 3. Sikkerhetsstillelse betyr at en tredjepart stiller sikkerhet for innfrielse av den skadedes krav. Normalt vil forsikringen og sikkerhetsstillelsen ytes av samme selskap. Sikkerhetsstiller vil kunne kreve eventuelle utbetalinger refundert av virksomheten eller dennes forsikringsselskap.
 4. Sikkerhetsstillelse gir den som skades en ekstra sikkerhet, ved at det er dekning selv om forsikringspremien ikke er betalt eller at forsikringen ikke gjelder av andre grunner.

Statens jernbanetilsyn får melding fra sikkerhetsstilleren hvis sikkerhetsstillelsen blir sagt opp. Vi varsler da virksomheten om tilbakekall av driftstillatelsen(e).