Veileder om fareidentifisering for stolheis

Legg relevante farer til grunn for risikovurderinger ved drift av stolheis.

Se eksempler på farer nederst.

Effektiv risikovurdering krever en felles forståelse for fareidentifisering. Denne veilederen viser hvordan aktuelle farer kan identifiseres ved drift av stolheis.

Veilederen skal bidra til at dere som drifter stolheis legger relevante farer til grunn for risikovurderinger, og dermed kan drifte anlegg tilstrekkelig sikkert.

Veilederen er en «inspirasjonsliste» basert på hendelser som er rapportert inn til databasen vår og erfaringer fra tilsynsaktivitet.

Veilederen er ikke uttømmende eller bindende. Den representerer heller ikke et minstekrav for farer dere med skitrekk må vurdere. Dere må utføre en selvstendig fareidentifisering basert på egen virksomhet og aktivitet.

Krav

Taubaneforskriftens § 2-13 Krav til sikkerhetsstyringssystem bokstav c) stiller krav til å gjennomføre nødvendige risikovurderinger. For at vurderingen av virksomhetens risiko skal gi verdi, er det helt nødvendig at relevante farer er identifisert, og at farene behandles på riktig nivå i sikkerhetsstyringssystemet.

Identifisering av fare

Relevante farer

Når dere skal identifisere farer, er det viktig å ta utgangspunkt i egen aktivitet, organisasjon og eget anlegg. Dere må identifisere farer som er relevante for egen aktivitet.

For eksempel vil det være avgjørende for hvilke farer som er relevante, å se på måten virksomheten er organisert på, kapasiteten og hvordan stolheisen er plassert i terrenget. En god kilde til informasjon om farer er deres eget register over uønskede hendelser. Risikovurderingen gir liten verdi hvis den blir for generell.

Gode rutiner

For å få et så riktig bilde som mulig av hvilke farer som til enhver tid er relevante, er det viktig å ha gode rutiner for å rapportere farer eller observasjoner av situasjoner som kan utvikle seg til en fare. Disse skal da tas med ved nye eller oppdaterte risikovurderinger.

Ansattes ansvar

Alle ansatte i organisasjonen har et ansvar for å være med å forbedre sikkerheten ved å melde inn og følge opp sine observasjoner. Det er viktig at ledelsen kommuniserer dette til alle berørte parter for å bidra til en god sikkerhetskultur. Alle som jobber i anlegget har en rolle å spille i å utvikle et godt sikkerhetsstyringssystem.

Analyse av risiko

Når farene er identifisert er det klart for å analysere risikoen knyttet til den enkelte faren. Analyse av risiko er viktig for dere. Kunnskapen dere får her må gjøres kjent for alt relevant personell. Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, og spesielt fareidentifiseringene, bør bli en del av opplæringen og tas med i sikkerhetsstyringssystemet.

Oppdatering av analyser og rutiner

Farene for en virksomhet er aldri konstante. Hvilke farer som er relevante vil variere over tid. Dere må systematisk oppdatere fareidentifisering og risikovurderinger. Det vil være naturlig å vurdere å oppdatere analyser og rutiner for eksempel etter hendelser, dersom dere skal bruke nytt utstyr, utføre endringer av taubane eller andre endringer som kan påvirke risikoen.

Vanlige spørsmål ved tilsyn

Disse spørsmålene må dere forvente at vi vil ha svar på i dokumentgjennomgang av styringssystemet eller i tilsynsintervjuer:

 • Hvordan identifiseres farer, og på hvilket nivå?
 • Er det benyttet personell med relevant kompetanse til å følge opp identifisering av fare i sikkerhetsstyringssystemet?
 • Hvordan identifiseres farer som det trenger å knyttes beredskapstiltak til?
 • Hvordan synliggjøres identifiserte farer i virksomheten (for eksempel farelogger, risikovurderinger, arbeidsinstrukser)?
 • Hvordan holdes fareidentifiseringen levende, og hva skal til for at den oppdateres?

Eksempler på farer som kan oppstå

Klikk for å se tabell med eksempler.

Farer knyttet til ekstern påvirkning

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Vind

 • Sideveis vind
 • Trær står for tett innpå taubanen
 • Hindringer i nærheten skaper turbulens
 • Vindinduserte svingninger i tau og stoler
 • Avsporing
 • Trefall
 • Brudd i konstruksjoner
 • Kollisjon
 • Fast kjøring
 • Svingninger

Nedbør/ising

 • Dårlig/manglende drenering rundt master/stasjoner
 • Værtype som medfører ising
 • Utvasking av masser
 • Kollisjon
 • Låsing av ruller
 • Overlast

Ras

 • Områder med fall på over 30 grader
 • Skade på infrastruktur
 • Fare i trase

Lynnedslag

 • Tordenvær
 • Tau skade
 • Skade på sikkerhetsstrømkrets
 • Lagerskader
 • Skade på gummiforinger

Brann

 • Brennbare materialer i stasjoner/master
 • Brennbare konstruksjoner inntil taubanen
 • Skade på infrastruktur
 • Tau brudd
 • Skadelige gasser

 Luftfartøy

 • Profilen rager mer enn 10 meter over bakken/tretoppene
 • Kollisjon
 • Tau brudd

Snø preparerings utstyr

 • Bruk av prepareringsutstyr i nærheten av infrastruktur
 • Kryssende nedfarter/høyde over bakken
 • Skade på infrastruktur

Arbeid nær taubanen

 

 • Kollisjon
 • Nedfall av last

Sabotasje /hærverk

 

 • Skade på infrastruktur
Farer knyttet til infrastruktur

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Fundamenter: Stabilitet, sprekker, tildekking

 • Alder
 • Erosjon
 • Frostsprengning
 • Skjev tauføring
 • Avsporing
 • Kollisjon med passasjer

Stasjoner:

Styrke i bærende konstruksjoner, tilkomster, oversikt fra vaktbu

 • Alder
 • Manglende kontroll/vedlikehold
 • Dårlig planlegging
 • Svikt i konstruksjoner
 • Manglende vedlikehold
 • Økt fare ved på- og avstigning

Master og traverser: Innfesting, styrke tilkomster, arbeidsplattformer, drenering

 • Alder
 • Manglende kontroll/vedlikehold
 • Utmatting
 • Frostsprengning
 • Svikt i mast
 • Manglende kontroll
 • Manglende vedlikehold
 • Nedfall arbeidsplattform
 • Is sprengning av mast
Farer knyttet til teknisk svikt i delsystemene

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Tau og tauforbindelser:

Avsporing i taufanger

 

 • Tau skade

Totalavsporing

 

 • Kjøretøy i bakken
 • Tau i bakken

Fast kjøring

 

 • Skade infrastruktur
 • Skade klemme/oppheng
 • Skade rullebatteri
 • Tau skade

Drivmaskineri og bremser:

Maskinhavari

 

 • Driftsstans
 • Redning/evakuering

Defekte bremser

 

 • For lang bremselengde
 • Ukontrollert tilbakeløp av kjøretøy
 • Kollisjon

Energisvikt

 

 • Driftsstans
 • Nøddrift
 • Redning/evakuering

Mekaniske innretninger:

Svikt i oppheng rullebatteri

 

 • Avsporing
 • Kjøretøy i bakken
 • Redningsaksjon
 • Redning/evakuering

Defekt på rulle

 

 • Låsing mot rullebatteriramme

Havari vendeskivelager

 

 • Totalhavari
 • Redningsaksjon

Vogner:

Svikt i sikkerhetsbøyle

 

 • Passasjer faller ut

Svikt i oppheng

 

 • Kjøretøy i bakken

Svikt i klemme

 

 • Gliding av kjøretøy
 • Kjøretøy i bakken

Elektrotekniske innretninger:

Svikt i styrestrøm krets

 

 • Bortfall av nødstoppfunksjoner

Svikt i høyttaleranlegg

 

 • Kommunikasjon med passasjerer er ikke mulig

Redningsutstyr:

Manglende line for oppheising av redningsutstyr

 

 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Svikt i redningsutstyr / redningsutstyr ikke komplett

 

 • Redningspersonell settes i fare
 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Redningsutstyr ikke tilpasset

 

 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Svikt i mobilt tilkomstutstyr til kjøretøy (scooter, ATV, tråkkemaskin)

 

 • Redningspersonell settes i fare
 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Stiger til redning ikke tilgjengelige

 

 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid
Farer knyttet til arrangement

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Utforming køordning

 

 • Dårlig flyt av passasjerer

Utforming av påstigningsplass

 

 • Passasjer kommer ikke på kjøretøy
 • Fall fra kjøretøy
 • Slag fra kjøretøy

Utforming avstigningsplass

 

 • Passasjer kommer ikke av kjøretøy
 • Passasjer glir ikke bort fra avstigningsområdet
 • Slag fra neste kjøretøy
Farer knyttet til å utføre redning

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Utilfredsstillende informasjon til passasjerene

 • Manglende rutiner for informasjon av passasjerer
 • Hopp fra kjøretøy

Lav temperatur og/eller sterk vind

 

 • Forfrysninger
 • Redning blir vanskelig eller umulig å gjennomføre

Utilstrekkelig antall redningsmannskaper

 

 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Manglende kompetanse hos redningsmannskap

 • Manglende rutiner for opplæring i gjennomføring av redning
 • Manglende øvelsesrutiner
 • Gjennomføring av for få øvelser
 • Utilfredsstillende redningsberedskap
 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Nødvendig redningsutstyr ikke tilgjengelig

 • Manglende rutiner for kontroll av redningsutstyr
 • Utilfredsstillende redningsberedskap
 • Redning blir ikke gjennomført innen maks tid

Høydeskrekk hos passasjer

 

 • Blokkerer redningspersonellet

Nødvendig førstehjelpsutstyr ikke tilgjengelig

 • Manglende rutiner for kontroll av førstehjelpsutstyr
 • Evakuerte passasjerer blir ikke tilfredsstillende ivaretatt

Utilstrekkelig kompetanse i bruk av førstehjelpsutstyr

 • Manglende rutiner for opplæring i førstehjelp
 • Evakuerte passasjerer blir ikke tilfredsstillende ivaretatt

Blokkerte transportveier

 • Traseen ikke ryddet for vegetasjon
 • Betydelige snøfall
 • Isete forhold

 

 • Får ikke nedfirte passasjerer ut av området
 • Redningspersonellet kommer ikke frem

Nødvendige kjøretøy ikke disponible

 • Manglende rutine for disponering av kjøretøy
 • Får ikke nedfirte passasjerer ut av området

Nødvendige varme arealer ikke disponible

 • Manglende rutine for disponering av varme lokaler
 • Evakuerte passasjerer blir ikke tilfredsstillende ivaretatt

Ikke tilkomstmulighet for utrykningskjøretøy

 

 • Skadde personer kommer ikke ut av anlegget
Farer knyttet til menneskelige feil fra passasjerer

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Gynging

 

 

Bruk av rusmidler

 

 

Uoppmerksomhet

 

 

Medbrakt utstyr

 

 

Dårlig bekledning

 

 

Manglende eller overvurdering av egne ferdigheter

 

 

For tidlig åpning av sikkerhetsbøyle

 

 

Farer knyttet til menneskelige feil fra drifts- og vedlikeholdspersonell

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Manglende opplæring i nøddrift og feilsøking

 

 

Uoppmerksomhet

 

 

Opptatt med andre pålagte oppgaver eller aktiviteter

 

 

Uklarert oppstart av taubanen

 

 

Manglende varsling av arbeid på taubanen

 

 

Gjenglemte verktøy eller komponenter

 

 

Manglende sikring ved arbeid i høyden

 

 

Manglende bruk av verneutstyr

 

 

Feilmontasje av komponenter

 

 

Uklarerte endringer av taubanen

 

 

Foreskrevne kontroller ikke gjennomført

 

 

Foreskrevet vedlikehold ikke gjennomført

 

 

Bruk av rusmidler

 

 

Bruk av kjøretøy i traseen

 

 

Farer knyttet til feil fra tredjeperson

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Manglende respekt for sperringer og avskjerminger

 

 

Arbeid inntil taubanen

 

 

Bruk av kjøretøy i traséen

 

 

Farer knyttet til svikt i sikkerhetsstyringssystem

Farer

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

Manglende avviksrapportering

 

 

Manglende oppfølging av avvik

 

 

Utilstrekkelig opplæring av bemanning

 

 

Dårlige kontroll- og vedlikeholdsinstrukser

 

 

Ikke oppdaterte instrukser