Veileder om akseptabelt sikkerhetsnivå

En hensikt med taubaneregelverket er å sikre at taubaner holder et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Ifølge forskrift om taubaner § 2-2 anses taubanen å ha akseptabelt sikkerhetsnivå når den:

  1. er konstruert etter den harmoniserte europeiske standarden eller det kan dokumenteres tilsvarende sikkerhetsnivå, eller når den har driftstillatelse fra før 3. mai 2004 uten at det er gjort vesentlige endringer på taubanen.
  2. drives i henhold til en anerkjent standard eller det kan dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå

Statens jernbanetilsyn kan kreve at taubanevirksomheten bruker en uavhengig tredjepart eller produsenten av taubanen til å dokumentere at taubanen tilfredsstiller kravet om akseptabelt sikkerhetsnivå, og kan kreve at taubanevirksomheten betaler for dette.

Om bokstav a

Etter ikrafttredelsen av taubanedirektiv 2000/9/EF i Norge 3. mai 2004 (fra 25. april 2018 taubaneforordning 2016/424) måtte nye taubaner tilfredsstille de grunnleggende kravene spesifisert i direktivet (forordningen). De grunnleggende kravene anses som oppfylt når taubanen er i overensstemmelse med harmoniserte europeiske standarder eller det kan dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå. Taubaner som ble bygget og fikk utstedt driftstillatelse etter 3. mai 2004 skal være konstruert etter harmoniserte standarder, og anses å ha akseptabelt sikkerhetsnivå.

Taubaner som ble bygget og fikk driftstillatelse før 3. mai 2004 anses å ha akseptabelt sikkerhetsnivå når det ikke er gjort vesentlige endringer på taubanen, eller det er gjort endringer som er behandlet av Statens jernbanetilsyn.

Dersom taubaner endres vesentlig, skal endringene og konsekvensene av dem som helhet tilfredsstille de grunnleggende kravene i taubaneforordningen. Det betyr at endringene og konsekvensene skal være i overensstemmelse med harmoniserte europeiske standarder.

Vesentligheten av endringer vurderes fra sak til sak. Et eksempel på vesentlig endring er flytting av eldre taubaner som ble bygget og fikk utstedt driftstillatelse før 3. mai 2004. Ved ny søknad om driftstillatelse etter flytting må virksomheten dokumentere at taubanen har et akseptabelt sikkerhetsnivå. Virksomheten må da levere dokumentasjon som viser at taubanen er konstruert etter harmonisert europeisk standard eller holder et tilsvarende sikkerhetsnivå.

Om bokstav b

Å drive i henhold til en anerkjent standard innebærer som regel drift i henhold til leverandørens anvisninger og i tråd med taubaneregelverket. Taubane med løpende driftstillatelse anses å være drevet i henhold til en anerkjent standard eller tilsvarende.