Veileder om fareidentifisering for skitrekk

Legg relevante farer til grunn for risikovurderinger ved drift av skitrekk.

Se eksempler på farer nederst.

Effektiv risikovurdering krever en felles forståelse for fareidentifisering. Denne veilederen viser hvordan aktuelle farer kan identifiseres ved drift av skitrekk.

Veilederen skal bidra til at dere som drifter skitrekk legger relevante farer til grunn for risikovurderinger, og dermed kan drifte anlegg tilstrekkelig sikkert.

Veilederen er en «inspirasjonsliste» basert på hendelser som er rapportert inn til databasen vår og erfaringer fra tilsynsaktivitet.

Veilederen er ikke uttømmende eller bindende. Den representerer heller ikke et minstekrav for farer dere med skitrekk må vurdere. Dere må utføre en selvstendig fareidentifisering basert på egen virksomhet og aktivitet.

Krav

Taubaneforskriftens § 2-13 Krav til sikkerhetsstyringssystem bokstav c) stiller krav til å gjennomføre nødvendige risikovurderinger. For at vurderingen av virksomhetens risiko skal gi verdi, er det helt nødvendig at relevante farer er identifisert, og at farene behandles på riktig nivå i sikkerhetsstyringssystemet.

Identifisering av fare

Relevante farer

Når dere skal identifisere farer, er det viktig å ta utgangspunkt i egen aktivitet, organisasjon og eget anlegg. Dere må identifisere farer som er relevante for egen aktivitet.

For eksempel vil det være avgjørende for hvilke farer som er relevante å  se på måten virksomheten er organisert på, kapasiteten og hvordan skitrekket er plassert i terrenget. En god kilde til informasjon om farer er deres eget register over uønskede hendelser. Risikovurderingen gir liten verdi hvis den blir for generell.

Gode rutiner

For å få et så riktig bilde som mulig av hvilke farer som til enhver tid er relevante, er det viktig å ha gode rutiner for å rapportere farer eller observasjoner av situasjoner som kan utvikle seg til en fare. Disse skal da tas med ved nye eller oppdaterte risikovurderinger.

Ansattes ansvar

Alle ansatte i organisasjonen har et ansvar for å være med å forbedre sikkerheten ved å melde inn og følge opp sine observasjoner. Det er viktig at ledelsen kommuniserer dette til alle berørte parter for å bidra til en god sikkerhetskultur. Alle som jobber i anlegget har en rolle å spille i å utvikle et godt sikkerhetsstyringssystem.

Analyse av risiko

Når farene er identifisert er det klart for å analysere risikoen knyttet til den enkelte faren. Analyse av risiko er viktig for dere. Kunnskapen dere får her må gjøres kjent for alt relevant personell. Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, og spesielt fareidentifiseringene, bør bli en del av opplæringen og tas med i sikkerhetsstyringssystemet.

Oppdatering av analyser og rutiner

Farene for en virksomhet er aldri konstante. Hvilke farer som er relevante vil variere over tid, og dere må systematisk oppdatere fareidentifisering og risikovurderinger. Det vil være naturlig å vurdere å oppdatere analyser og rutiner for eksempel dersom dere skal bruke nytt utstyr, legge om påstigning eller avstigning, eller at dere gjør andre endringer som kan påvirke risikoen.

Vanlige spørsmål ved tilsyn

Disse spørsmålene må dere forvente at vi vil ha svar på i dokumentgjennomgang av styringssystemet eller i tilsynsintervjuer:

 • Hvordan identifiseres farer, og på hvilket nivå?
 • Er det benyttet personell med relevant kompetanse til å følge opp identifisering av fare i sikkerhetsstyringssystemet?
 • Hvordan identifiseres farer som det trenger å knyttes beredskapstiltak til
 • Hvordan synliggjøres identifiserte farer i virksomheten (for eksempel farelogger, risikovurderinger, opplæringsplaner)?
 • Hvordan holdes fareidentifiseringen levende, og hva skal til for at den oppdateres?

Eksempler på farer som kan oppstå

Klikk for å se tabell med eksempler.

Farer ved påstigning i skitrekk

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
For lav høyde mellom snødekke og snorboks
 • For dårlig kontroll av høyde mellom snødekke og snorboks
 • Passasjer får snorboks i hodet
Dårlig/manglende startdemping i snorboks
 • Manglende vedlikehold av snorboks
 • Passasjer skades i brå start
Pendlende medbringer
 • Manglende støtte for medbringer gjennom driv-stasjon
 • Feil vinkel på trekktau inn på drivskive
 • Medbringer hekter seg fast i inngjerding e.l. ved vendestasjon, og sliter seg plutselig løs
 • Medbringer hekter med seg inngjerding e.l. ved drivstasjonen og treffer passasjer på vei ut.
 • Passasjer treffes av medbringer
Ikke opptrekt medbringer
 • Manglende vedlikehold av snorboks
 • Opptrekkskontroll virker ikke
 • Passasjer treffes av ikke-opptrekt medbringer
Dårlig køordning
 • Løper kommer ned i stor fart og kjører inn i kø for påstigning
 • Passasjer og løper skades i sammenstøtet
 
 • Løper kommer ned i stor fart og kjører inn i køordning (f.eks. gjerde) for påstigning
 • Løper skades i sammenstøt med gjerdet
Passasjer har problemer med å stige skikkelig på skitrekket
Passasjer stiger på skitrekket feil (f.eks. T-krok mellom bena)
 • Uerfaren passasjer
  • Manglende tilrettelegging for uerfarne
  • Manglende skilting med instrukser for påstigning
 • Dårlig utsikt fra kjørebu ut mot påstigning og opp traseen
 • Kjører/vakt er uoppmerksom og følger ikke med på området ved påstigning og oppover etter påstigning
 • Nødstopp ikke innen rekkevidde for publikum eller kjører/vakt, eller vanskelig å finne
 • Nødstopp virker ikke
 • Passasjer faller og blir påkjørt av passasjer bak

 

Farer ved trekktrasé i skitrekk

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
Hindringer i eller ved trekktrasé
 • Gjerder, stolper (f.eks. lyktestolper) eller midlertidige installasjoner (f.eks. snøkanoner) står for nært trekktraseen
 • Passasjer dras inn i hindring
 
 • Løpere kjører ned trekktraseen
 • Passasjer kolliderer med løper
 
 • Trekktrasé heller mot master
 • Passasjer blir dratt inn i mast
 
 • Åpne bekker, smeltehull rundt master eller lignende i eller for nært trekktraseen
 • Passasjer faller nedi
Passasjer sklir baklengs
 • Isete trekktrasé som gjør det vanskelig å stå på bena
 • Medbringersnor ryker pga. for dårlig kontroll av snorer eller for sjeldent snorbytte
 • Medbringer sklir på wire eller løsner fra trekktau
  • For dårlig tiltrekt klemme ved klemmeflytting
  • Defekte klemmer
  • Teleskop løsner fra toppstykke/klemme (Poma)
 • Passasjer treffer mast eller mastefundament
 • Passasjer treffer gjerder, stolper (f.eks. lyktestolper), trær eller midlertidige installasjoner (f.eks. snøkanoner) som står for nært trekktrasé
 • Treffer eller blir påkjørt av passasjer(er) bak
Kryssende trafikk i trekktraseen
 • Ikke tilrettelagt for kryssing av trekktrasé med fartshindre og advarsler
 • Dårlig skjerming mellom trekktrasé og nedfart slik at løpere krysser utilsiktet
 • Kollisjon mellom passasjer og løper
Fallende gjenstander
 • Arbeidsplattform, ruller, medbringere e.l. ramler ned pga. utmatting eller slitasje i komponenter
 • Passasjer treffes av fallende gjenstand
Trekktau ramler ned
 • Trekktau går av pga.
  • manglende klemmeflytting
  • defekte klemmer
  • manglende kontroll av trekktau (inkl. MIP)
  • dårlig spleis
  • lynnedslag
 • Passasjerer kjører sikksakk
  • Manglende skilting om forbud mot sikksakk-kjøring
  • Manglende sanksjoner ved brudd på forbud mot sikksakk-kjøring
 • Passasjerer går av skitrekket foran master:
  • F.eks. avstigning på utilsiktet sted i traseen
  • Terrenget inviterer til avstigning på feil sted
 • Avsporingsbrytere er feilmontert eller virker ikke
 • Feilmonterte tauruller (vektrulle mangler eller er montert på feil sted i rullebatteriet)
 • Rullebatteri faller ned (innfesting ryker)
 • For lav taustramming
 • Lagerhavari i vendehjulet (alt ramler i verste fall ned)
 • Lagerovervåkning defekt eller feilmontert
 • Defekt pendelsperre på medbringerklemme
  • For knapp vinkel mellom tau og medbringer pga. for lav avstand mellom snødekke og trekktau knekker pendelsperra
 • Medbringer slår over
  trekktauet
  • Dårlig demping i snorboks ved inntrekking av medbringere
 • Taufangere mangler eller er feilmontert
 • Fanganordning for tau ved avsporing i driv-/vende-stasjon mangler eller er feilmontert
 • Feil taustramming
  • Strammetau ryker
  • Strammelodd henger ikke fritt
  • Strammevogn i endeposisjon
  • Utilsiktet tukling med stramming (ikke avlåst vinsj til lodd)
  • Feil på hydraulisk stramming
 • Feil på føringer/guider på rullebatteriene (Poma)
 • Trær faller over skitrekket
  • Kraftig vind
 • Tauet blåser ned, spesielt ved lange strekk mellom mastene
  • Kraftig vind
 • Rullebatterier er iset fast
 • Mast faller ned pga.
  • ras
  • snøsig
  • utmatting i maste-konstruksjon
  • dårlig fundament
  • masse rundt fundament vasket ut
 

 

Farer ved avstigning i skitrekk

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
Feil helning på avstigning
 • Avstigning ikke preparert med helning på skrå framover og ut til siden
 • Passasjer kommer seg ikke fort nok vekk fra avstigning og blir påkjørt av neste passasjer
For lang avstigningsplass
 • Avstigningsplass lengre enn f.eks. tre ganger kjørehastigheten.
 • Passasjer blir stående på avstigningsplass og blir påkjørt av andre som kommer opp trekket
 • Passasjer får medbringer i hodet
Fasthekting i medbringer
 • Løsthengende plagg, bukseseler eller ryggsekk-reimer hekter seg fast i medbringer
 • Medbringer er sprukket eller flisete
 • Feil helning på avstigning (ikke på skrå og ut til siden)
 • Passasjer kommer seg ikke løs fra medbringer
Feil utforming av motslag
 • Motslag for bratt på fram- og/eller baksida
 • Staur i motslaget er knekt og kan spidde passasjer på vei over
 • Staur i motslaget peker mot fartsretning og kan spidde passasjer
 • Passasjer som sitter fast i medbringer skades på vei over motslaget
Feil utforming av område etter snorbryter
 • Dårlig planering av området etter snorbryter
 • Steinur, trær, fjellbolter eller andre farlige hindre i området etter snorbryter
 • Passasjer skades i området etter motslaget
Snorbryter ivaretar ikke funksjonen sin
 • Snorbryter står for nært vendestasjon slik at bremselengden på skitrekket er lengre enn avstanden mellom snorbryter og vendestasjon
 • Snorbryter er så smal at passasjer dras utenom snorbryteren
 • Passasjer dras over snorbryter
  • Nedsnødd snorbryter
 • Festet/opphenget til snorbryter gir etter
 • Snorbryter bryter ikke strømmet til skitrekket
  • Feil på sikkerhetsstrømkrets
 • Nødstopp virker ikke
  • Feil på sikkerhetsstrømkrets
 • Passasjer trekkes inn i vendestasjonen
Ingen mulighet til nødstopp for publikum
 • Nødstopp utilgjengelig for publikum
  • Vanskelig å finne den
  • Vanskelig tilkomst for publikum
 • Nødstopp/stoppknapp virker ikke
 • Skader på både passasjerer og arbeidstakere
Uønsket ferdsel for nært driv- eller vendestasjon
 • For dårlig inngjerding av driv- eller vendestasjon
 • Passasjerer skades av bevegelige deler i driv- eller vendestasjon

 

Farer generelt i skitrekk

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
Utilsiktet start av skitrekket
 • Manuell tilbakestilling av nødstopp mangler eller virker ikke
 • Utilsiktet igangsetting ved isetting av stoppsnor
  • Holdekrets mangler eller virker ikke
 • Uvedkommende starter anlegget
 • Skader på både passasjerer og arbeidstakere