Veileder om fareidentifisering for skitau

Legg relevante farer til grunn for risikovurderinger ved drift av skitau.

Se eksempler på farer nederst.

Effektiv risikovurdering krever en felles forståelse for fareidentifisering. Denne veilederen viser hvordan aktuelle farer kan identifiseres ved drift av skitau.

Veilederen skal bidra til at dere som drifter skitau legger relevante farer til grunn for risikovurderinger, og dermed kan drifte anlegg tilstrekkelig sikkert.

Veilederen er en «inspirasjonsliste» basert på hendelser som er rapportert inn til databasen vår og erfaringer fra tilsynsaktivitet.

Veilederen er ikke uttømmende eller bindende. Den representerer heller ikke et minstekrav for farer dere med skitau må vurdere. Dere må utføre en selvstendig fareidentifisering basert på egen virksomhet og aktivitet.

Krav

Taubaneforskriftens § 2-13 Krav til sikkerhetsstyringssystem bokstav c) stiller krav til å gjennomføre nødvendige risikovurderinger. For at vurderingen av virksomhetens risiko skal gi verdi, er det helt nødvendig at relevante farer er identifisert, og at farene behandles på riktig nivå i sikkerhetsstyringssystemet.

Identifisering av fare

Relevante farer

Når dere skal identifisere farer, er det viktig å ta utgangspunkt i egen aktivitet, organisasjon og eget anlegg. Dere må identifisere farer som er relevante for egen aktivitet.

For eksempel vil det være avgjørende for hvilke farer som er relevante å  se på måten virksomheten er organisert på, kapasiteten og hvordan skitauet er plassert i terrenget. En god kilde til informasjon om farer er deres eget register over uønskede hendelser. Risikovurderingen gir liten verdi hvis den blir for generell.

Gode rutiner

For å få et så riktig bilde som mulig av hvilke farer som til enhver tid er relevante, er det viktig å ha gode rutiner for å rapportere farer eller observasjoner av situasjoner som kan utvikle seg til en fare. Disse skal da tas med ved nye eller oppdaterte risikovurderinger.

Ansattes ansvar

Alle ansatte i organisasjonen har et ansvar for å være med å forbedre sikkerheten ved å melde inn og følge opp sine observasjoner. Det er viktig at ledelsen kommuniserer dette til alle berørte parter for å bidra til en god sikkerhetskultur. Alle som jobber i anlegget har en rolle å spille i å utvikle et godt sikkerhetsstyringssystem.

Analyse av risiko

Når farene er identifisert er det klart for å analysere risikoen knyttet til den enkelte faren. Analyse av risiko er viktig for dere. Kunnskapen dere får her må gjøres kjent for alt relevant personell. Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, og spesielt fareidentifiseringene, bør bli en del av opplæringen og tas med i sikkerhetsstyringssystemet.

Oppdatering av analyser og rutiner

Farene for en virksomhet er aldri konstante. Hvilke farer som er relevante vil variere over tid, og dere må systematisk oppdatere fareidentifisering og risikovurderinger. Det vil være naturlig å vurdere å oppdatere analyser og rutiner for eksempel dersom dere skal bruke nytt utstyr, legge om påstigning eller avstigning, eller at dere gjør andre endringer som kan påvirke risikoen.

Vanlige spørsmål ved tilsyn

Disse spørsmålene må dere forvente at vi vil ha svar på i dokumentgjennomgang av styringssystemet eller i tilsynsintervjuer:

 • Hvordan identifiseres farer, og på hvilket nivå?
 • Er det benyttet personell med relevant kompetanse til å følge opp identifisering av fare i sikkerhetsstyringssystemet?
 • Hvordan identifiseres farer som det trenger å knyttes beredskapstiltak til
 • Hvordan synliggjøres identifiserte farer i virksomheten (for eksempel farelogger, risikovurderinger, opplæringsplaner)?
 • Hvordan holdes fareidentifiseringen levende, og hva skal til for at den oppdateres?

Eksempler på farer som kan oppstå

Klikk for å se tabell med eksempler.

Farer ved påstigning i skitau

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
Passasjerer har problemer med å komme seg med skitauet
 • Uerfaren passasjer
  • Manglende tilrettelegging for uerfarne
 • Trekktauet henger for høyt eller lavt
  • Feil stramming på trekktauet
 • For bratt påstigningsplass (ikke tilnærmet horisontal)
 • Dårlig utsikt fra kjørebu ut mot påstigning og opp traseen
 • Kjører/vakt er uoppmerksom og følger ikke med på området ved påstigning og oppover etter påstigning
 • Nødstopp ikke innen rekkevidde for publikum eller kjører/vakt, eller vanskelig å finne
 • Nødstopp virker ikke
 • Passasjer faller og blir påkjørt av passasjer bak
 • Passasjer faller og får trekktauet eller medbringer over seg
Dårlig køordning
 • Løper kommer ned i stor fart og kjører inn i kø for påstigning
 • Passasjer og løper skades i sammenstøtet
 
 • Løper kommer ned i stor fart og kjører inn i kø-ordning (f.eks. gjerde) for påstigning
 • Løper skades i sammenstøt med gjerdet

 

Farer ved trekktrasé i skitau

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
Hindringer i eller ved trekktrasé
 • Gjerder, stolper (f.eks. lyktestolper) eller midlertidige installasjoner (f.eks. snøkanoner) står for nært trekktraseen
 • Passasjer dras inn i hindring
 
 • Løpere kjører inn i trekk-traseen
  • Nedfart for nær trekk-trasé
  • Nedfart for dårlig adskilt fra trekktrasé
 • Passasjer kolliderer med løper
 • Løper kolliderer med trekktauet
 
 • Åpne bekker eller lignende i eller for nært trekktraseen
 • Passasjer faller nedi
Passasjer faller i skitrasé
 • Trekktauet henger for lavt (turside)
  • For lav taustramming
 • Passasjer dras mot returside
  • Trekktraseen heller mot returside
 • Passasjer får tauet eller medbringere over seg på tur- eller returside (aktuelt for skitau med faste medbringere og stålwire)
Passasjer sklir baklengs
 • Passasjer mister grepet i tau eller medbringer
  • F.eks. isete/sporete trekktrasé som gjør det vanskelig å stå på bena
  • Veldig bratt trekktrasé
 • Medbringer sklir bakover
  • Feilmontert medbringer
  • For slakt trekktau
 • Passasjer treffer gjerder, stolper (f.eks. lyktestolper), trær eller midlertidige installasjoner (f.eks. snøkanoner) som står for nært trekktrasé
 • Treffer eller blir påkjørt av passasjer(er) bak
Farer ved avstigning i skitau

 

 Farer Mulige årsaker  Mulige konsekvenser 
Påkjørsel ved avstigning
 • Bratt avstigningplass
  • Avstigning ikke preparert (ikke tilnærmet horisontal avstigning)
 • Skitauet går for fort
  • Maksimal hastighet angitt av leverandør – som regel mindre enn 2 m/s
 • For kort avstand mellom passasjerene
 • Passasjer kommer seg ikke fort nok vekk fra avstigning og blir påkjørt av neste passasjer
Fasthekting i trekktau eller medbringer
 • Klær blir hengende fast i trekktauet pga. taurotasjon
  • Trekktauet løper inn i driv- eller vendehjul med feil vinkel (ikke parallell med hjulet)
  • Bruk av feil tautype – skal være krysslått (ståltau) eller gjennomflettet (kunstfibertau)
 • Klær henger fast i utstikkende tråd-ender i wire
  • Slitt wire
 • Klær eller fingre klemmes fast i medbringer
  • For lav stramming på trekktauet
  • Feil utforming av medbringer, spesielt skjøtemedbringer
 • Passasjer kommer seg ikke løs fra trekktau eller medbringer
Feil utforming av område etter snorbryter
 • Dårlig planering av området etter snorbryter
 • Steinur, trær, fjellbolter eller andre farlige hindre i området etter snorbryter
 • Passasjer som sitter fast i tau eller medbringer skades i området etter motslaget
Feil høyde på trekktauet etter snorbryter
 • Høyde mellom snødekke og trekktau for stor (f.eks. over én meter) der skitauet stanser etter at snorbryter har brutt strømmen
 • Passasjer som sitter fast i tau eller medbringer blir hengende i lufta der skitauet stopper etter snorbryter
Snorbryter ivaretar ikke funksjonen
 • Snorbryter står for nært vendestasjon slik at bremselengden på skitrekket er lengre enn avstanden mellom snorbryter og vendestasjon
 • Snorbryter henger over trekktauet
 • Passasjer dras over snorbryter
  • Nedsnødd snorbryter
 • Festet/opphenget til snorbryter gir etter
 • Snorbryter bryter ikke strømmen til skitrekket
  • Feil på sikkerhetsstrømkrets
 • Nødstopp virker ikke
  • Feil på sikkerhetsstrømkrets
 • Passasjer som sitter fast i tau eller medbringer trekkes inn i vendestasjonen
For smal åpning i inngjerding av endestasjonen
 • Utforming av inngjerding
 • Passasjer som sitter fast i tau eller medbringer trekkes inn i inngjerding
Ingen mulighet til nødstopp for publikum
 • Nødstopp utilgjengelig for publikum ved avstigning
  • Vanskelig å finne den
  • Vanskelig tilkomst
 • Nødstopp/stoppknapp virker ikke
  • Feil på sikkerhetsstrømkrets
 • Ingen mulighet til å stanse skitrekket før eventuell skade oppstår
Farer generelt i skitau

 

Farer Mulige årsaker Mulige konsekvenser
Driv- eller vendestasjon løsner
 • Endefester eller bardunering til driv- eller vendestasjon ryker
  • Rust
  • Utmatting
  • Dårlig bardunering
  • Feil type eller antall klemmer til bardu-
   nering
  • Feilmonterte klemmer til bardunering
 • For høy taustramming
 • Passasjer(er) treffes av driv-/vendestasjon
Totalavsporing av trekktauet på driv- eller vendestasjon
 • Ødelagte guider for medbringere på drivstasjon
 • Feil vinkel på trekktau inn på driv-/vendeskive
 • Passasjer(er) treffes av trekktauet eller medbringere
Uønsket ferdsel for nært driv- eller vendestasjon
 • For dårlig inngjerding av driv- eller vendestasjon
 • Barduner for dårlig skjermet/synlighet
 • Passasjerer skades av bevegelige deler i driv- eller vendestasjon
 • Løpere kjører inn i bardunering til driv- eller vendestasjon
Skitauet begynner å gå baklengs
 • Manglende brems eller tilbakeløpssperre
 • Brems eller tilbakeløpssperre virker ikke
 • Passasjer dras inn i drivstasjon av trekktau eller medbringere
 • Passasjer dras mot inngjerding rundt drivstasjon hvis åpning i inngjerding er for smal
 • Passasjer dras bakover mot andre passasjerer i traseen
Utilsiktet start av skitauet
 • Manuell tilbakestilling av nødstopp mangler eller virker ikke
 • Utilsiktet igangsetting når stoppsnor settes i
  • Holdekrets mangler eller virker ikke
 • Uvedkommende starter anlegget
 • Skader på både passasjerer og arbeidstakere