Spesielle inspeksjoner for taubane

Formålet med spesielle inspeksjoner er å sikre at anlegget ikke fører til personskade.

Relevante komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning, skal undergis ikke-destruktive prøvinger (NDT) etter intervaller gitt i taubaneforskriften.

Se også presentasjon om spesielle inspeksjoner. PDF-symbo

Husk at:

 • spesielle inspeksjoner kommer i tillegg til generelle kontrollrutiner og periodisk vedlikehold, inkludert hovedrevisjoner
 • der det finnes beskrivelser fra leverandøren for spesielle inspeksjoner for taubaner, skal disse følges

Dersom det ikke finnes beskrivelser fra leverandøren for taubaner bygd etter regelverket som gjaldt før 3. mai 2004, skal dere vurdere hvilke komponenter som må undergis ikke-destruktive prøvinger. Dette skal baseres på vurderingen deres av hvilke komponenter som er mest utsatt for utmatting.

Ut fra faglig vurdering og etablert praksis forventer vi at dere minimum har vurdert behov for ikke-destruktive prøvinger av:

 • driv- og vendeskive
 • akslinger for driv- og vendehjul
 • de mest utmattingsbelastede rullebatteriene av type opptrekk, nedtrekk og kombi (et av hver):
  • opphengsbolter
  • vippebolter
  • rullebatterirammer
  • for Poma skitrekk, som ikke har rullebatterier: travers med guide og innfesting av tauskiveaksling samt tauskiver
   De mest utmattingsbelastede rullebatteriene identifiseres hovedsakelig ut ifra belastninger gitt i tauberegninger. Erfaringer med slitasje i enkelte rullebatterier skal det også tas hensyn til.
   Blir feil oppdaget under ikke-destruktiv prøving av de mest utmattingsbelastede rullebatteriene av type opptrekk, nedtrekk eller kombi, skal prøvingen utvides til de nest mest belastede rullebatterier av samme type
 • medbringerklemmer
  For klemmer skal kontroll og ikke-destruktiv prøving skje etter leverandørens beskrivelser. Dette følger av taubaneforskriften § 10-13 siste ledd
 • hengestenger
 • bremser (kabelbaner og svevende transport)

Ikke-destruktive prøvinger på selve driv- og vendehjulet, rullebatterirammer og hengestenger kan for eksempel gjennomføres som grundig visuell inspeksjon, se for eksempel NS-EN 13018:2016. Taubaneleverandører tilbyr også kurs i visuell inspeksjon. For øvrige komponenter vil andre typer metoder for ikke-destruktiv prøving være nødvendig, for visuell inspeksjon vil ikke nødvendigvis avdekke utmattingssprekker. NDT-operatøren vil kunne angi hvilken metode som er best egnet.

Dersom komponenter byttes 1 til 1 med nye, i stedet for å utsettes for ikke-destruktive prøvinger, vil neste ikke-destruktive prøving av disse være 15 år eller 22 500 driftstimer etter bytte (det som kommer først). Dersom dere for eksempel kun bytter bolter i de mest utmattingsbelastede rullebatteriene uten inspeksjon, må boltene i de nest mest utmattingsbelastede rullebatteriene testes. Alternativt kan boltene i alle rullebatteriene byttes.

Infrastruktur (bærende konstruksjoner)

Taubanenes infrastruktur (for eksempel master og fundament) ligger under myndighetsområdet til plan- og bygningsetaten i den aktuelle kommunen. Denne infrastrukturen ligger med andre ord ikke under vårt myndighetsområde. Vår faglige vurdering er at utmattingsbelastede deler av infrastrukturen skal være en del av virksomhetens vurdering av hvilke komponenter som skal utsettes for ikke-destruktive prøvinger. Eksempler på infrastruktur som skal vurderes er blant annet fundamenter, boltefester og sveiser i traverser og master.

Kompetansekrav

Vi har ikke fastsatt konkrete krav til kompetanse for personell som skal gjennomføre spesielle inspeksjoner. Virksomheten kan i utgangspunktet selv gjennomføre disse så lenge personellet har relevant kompetanse. Dokumentert kompetanse basert på anerkjent standard vil være tilstrekkelig. Se for eksempel «NS-EN ISO 9712:2022: Ikke-destruktiv prøving – Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell».

Dersom dere ikke kan presentere slik sertifisering, må tilsvarende kompetansenivå dokumenteres på annen måte.