Oppgåver for taubane

Statens jernbanetilsyn skal vere ein pådrivar for trygg transport med tau- og kabelbaner.

Statens jernbanetilsyn sine oppgåver når det gjeld taubaner, er å:

 • ha hovudansvaret for tilsyn med tau- og kabelbaner
 • vere ein pådrivar for trygg transport med tau- og kabelbaner
 • vere Samferdselsdepartementet sitt fagorgan og sakkunnig for kontroll og tilsyn med verksemd som kjem inn under taubanelovgjevinga
 • gje forskrifter og rettleiingar osb. og sjå til at krav er oppdaterte i samsvar med den tekniske utviklinga både nasjonalt og internasjonalt
 • gje driftsløyve til taubaner og kabelbaner
 • føre tilsyn og kontroll med at tau- og kabelbaneverksemd følgjer gjeldande lovgjeving, inkludert at personellet som blir brukt har dei naudsynte tryggleikskvalifikasjonane osb.
 • gjennomføre tilsyn med marknadsføring og bruk av tryggleikskomponentar og delsystem for tau- og kabelbaner
 • følgje opp ulukker og hendingar, både med og utan personskade
 • fastsetje vilkår for bygging og drift av tau- og kabelbaner
 • gje pålegg om korrigerande tiltak eller augeblikkeleg stans, eller tilbakekalling av driftsløyva
 • SJT krev inn gebyr etter gebyrforskrift for taubaner

Tilsynet sine oppgåver når det gjeld taubaner inkluderer ikkje ansvarsområde som høyrer inn under andre offentlege kontroll- og tilsynsorgan, som til dømes politiet, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Arbeidstilsynet.

Fant du det du lette etter?