Oppgåver for taubane

Statens jernbanetilsyn skal vere ein pådrivar for trygg transport med tau- og kabelbaner.

Statens jernbanetilsyn sine oppgåver når det gjeld taubaner, er å:

 • ha hovudansvaret for tilsyn med tau- og kabelbaner
 • vere ein pådrivar for trygg transport med tau- og kabelbaner
 • vere Samferdselsdepartementet sitt fagorgan og sakkunnig for kontroll og tilsyn med verksemd som kjem inn under taubanelovgjevinga
 • gje forskrifter og rettleiingar osb. og sjå til at krav er oppdaterte i samsvar med den tekniske utviklinga både nasjonalt og internasjonalt
 • gje driftsløyve til taubaner og kabelbaner
 • føre tilsyn og kontroll med at tau- og kabelbaneverksemd følgjer gjeldande lovgjeving, inkludert at personellet som blir brukt har dei naudsynte tryggleikskvalifikasjonane osb.
 • gjennomføre tilsyn med marknadsføring og bruk av tryggleikskomponentar og delsystem for tau- og kabelbaner
 • følgje opp ulukker og hendingar, både med og utan personskade
 • fastsetje vilkår for bygging og drift av tau- og kabelbaner
 • gje pålegg om korrigerande tiltak eller augeblikkeleg stans, eller tilbakekalling av driftsløyva
 • SJT krev inn gebyr etter gebyrforskrift for taubaner

Tilsynet sine oppgåver når det gjeld taubaner inkluderer ikkje ansvarsområde som høyrer inn under andre offentlege kontroll- og tilsynsorgan, som til dømes politiet, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Arbeidstilsynet.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde