Endringer i taubaneforskriften 2018

Høring åpnet: 22. februar 2018 – Høringsfrist: 06. april 2018

Om høringen

Endringene skal blant annet sikre et velfungerende marked for delsystemer og sikkerhetskomponenter til bruk i taubaneanlegg.

Endringene skal også bidra til at grensedragningene mellom taubanedirektivet og annet regelverk blir tydeligere.

Bakgrunn

Bakgrunnen for forslaget er at direktiv 2000/9/EF (taubanedirektivet) erstattes med forordning (EU) 2016/424 av 9. mars 2016 (taubaneforordningen). De foreslåtte forskriftsendringene har sin bakgrunn i at taubaneforordningen etter planen skal innlemmes i norsk rett med virkning fra 21. april 2018. Henvisningen til forordningen vil bli tatt inn i del III i forskriften. Når taubaneforordningen innlemmes i norsk rett bør det også gjøres endringer i kapittel 1 i forskriften om virkeområdet og definisjoner.

Formål med endringene

Den nye taubaneforordningen har to hovedformål. Det første formålet er å sikre et velfungerende marked for delsystemer og sikkerhetskomponenter til bruk i taubaneanlegg. Det andre formålet er å justere taubanedirektivet på områder der praktisering av direktivet har bydd på utfordringer, blant annet grensedragningen mellom taubanedirektivet og heisdirektivet 95/15/EF, mellom taubanedirektivet og regelverk for fornøyelsesinnretninger (som ikke er regulert av felleseuropeisk lovgivning).

Høringsdokumenter
Høringsbrev 
Høringsnotat 
Norsk uoffisiell versjon av taubaneforordningen