Taushetsplikt om varsling for taubane

Statens jernbanetilsyn har taushetsplikt når ansatte i virksomheter som driver taubaner varsler om feil og kritikkverdige forhold.

Vi ønsker å følge det viktige prinsippet om åpenhet i forvaltningen. Dette kan imidlertid komme i konflikt med kravet om taushetsplikt om uønskede hendelser i taubaneloven, som skal bidra til et høyt sikkerhetsnivå.

Bakgrunn

Kunnskap om feil og kritikkverdige forhold er viktig for å lære av dem og iverksette tiltak før det skjer ulykker. For å få den kunnskapen er vi avhengig av at personellet i virksomhetene tør å varsle om egne og andres feil uten å frykte at de eller virksomheten skal bli offentlig kritisert.

Bakgrunnen for de spesialtilpassede reglene om taushetsplikt og dokumentoffentlighet kan du lese om i regjeringens Ot.prp. nr. 50.

Les også om taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet i arbeidsmiljøloven.

Forebygge ulykker

Innrapporterte hendelser gir virksomhetene viktig kunnskap for å kunne forebygge ulykker og gir oss viktig kunnskap for å kunne innrette tilsynet mot de største sikkerhetsutfordringene.

Hvorfor er det viktig for oss med mange innrapporterte hendelser for å drive tilsyn på en god måte?

  • Vi kan danne oss et reelt bilde av sikkerhetssituasjonen slik at virksomhetene får et riktig grunnlag for sitt sikkerhetsarbeid. Vi kan for eksempel se at en virksomhet sliter med en bestemt type problemstilling, og kan sjekke tilsvarende problem hos de andre virksomhetene i Norge.
  • Hendelsene vi får innrapportert er viktige for å overvåke tilstanden, planlegge tilsyn og ivareta sikkerheten. De er viktige for å se om virksomhetene driver forebyggende sikkerhetsarbeid på den måten de har plikt til etter lovgivningen.
  • Et godt fungerende rapporteringssystem bidrar til å identifisere svakheter ved driften.
  • God dokumentasjon om hvilke faktorer som påvirker sikkerheten gjør oss bedre i stand til å vurdere hvilke tiltak virksomhetene bør pålegges for å opprettholde eller styrke sikkerheten.

SJT gir ut statistikk

Vi presenterer statistikk som viser antall hendelser, beskrivelser av hendelsene og hva som er sikkerhetsutfordringer knyttet til slike hendelser.

Se sikkerhetsrapporter med statistikk. statistikksymbol

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde