Informasjon for inspeksjonsorgan

Den som skal gjennomføra magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbanar skal som hovudregel ha akkreditering.

Publisert: 26.08.2016 – Endret: 20.04.2018

Meiner du at du er kvalifisert i medhald av forskrifta og ønskjer å kome med på tilsynet si liste over firma som utfører magnetinduktiv prøving?

Ta kontakt med tilsynet på e-post. E-postsymbol

Gjennomføring og rapportering

Den magnetinduktive prøvinga skal gjennomførast i tråd med standarden NS-EIN 12927-8 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjonar for persontransport Tau Del 8: Magnetinduktiv prøving av tau. Standard inneheld også krav til rapporten. Rapporten blir send den som har bestilt den magnetinduktive prøvinga.

Tolkinga av prøveresultata bør formidlast på ein slik måte i rapporten at den som har ansvaret for tauet lett kan avgjere kva praktiske tiltak som er nødvendige.

Tilsynet si oppfølging av magnetinduktiv prøving

Verksemda skal sende inn rapport elektronisk etter magnetinduktiv prøving til oss saman med ein tiltaksplan. Det vil derfor vere ein fordel for verksemda om rapporten finnast elektronisk frå den som skriv ut rapporten.