Regelverk om jernbanekjøretøy

Regler som retter seg mot jernbanekjøretøy, både tekniske krav, vilkår for å få tillatelser, vedlikehold m.m.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

Handler om Jernbanetilsynets myndighet, oppgaver og forskriftsmyndighet, ERAs og jernbanedirektoratets myndighet og oppgaver og krav til meldermyndighet.

Jernbaneforskriften

Regulerer blant annet lisens, fordeling av infrastrukturkapasitet, avgifter og markedsovervåking og tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Samtrafikkforskriften

Gjennomfører samtrafikkdirektivet i norsk rett. Bestemmelser om hvordan få tillatelse til å ta i bruk infrastruktur og jernbanekjøretøy, klageregler ved avslag på søknad, bestemmelser om TSI-er med mer.

Jernbanekjøretøyforskriften

Bestemmelser om hvordan få tillatelse til å teste jernbanekjøretøy før tillatelse, og tekniske krav til kjøretøyet.

Forskrift om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for kjøretøy (IA PA VA)

Detaljerte bestemmelser om søknaden og dokumentasjon som må legges ved en søknad om tillatelse til å bringe i omsetning jernbanekjøretøy. Gjennomfører EUs direktiv 2018/545.

TSI Loc&Pas – lokomotiver og passasjervogner

Tekniske krav til lokomotiver og passasjervogner, som skal sikre samtrafikkevnen til materiellet slik at de kan trafikkere på tvers av landegrensene.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI Loc&Pas.

TSI ENE – Energi

Tekniske krav til energisystemet i jernbanen.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI ENE.

TSI WAG – godsvogner

Tekniske krav til utforming av godsvogner for å sikre samtrafikkevnen deres og flyten av vogner mellom landene.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI WAG.

TSI PRM – personer med nedsatt bevegelighet

Tekniske krav til utforming av passasjervogner og stasjoner, for å sikre at de er tilgjengelige for alle, også personer med nedsatt bevegelighet.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI PRM.

TSI CCS – styring, kontroll og signal

Tekniske krav til signaler, trafikkstyring og kontrollsystemer på jernbanen. Retter seg mot både infrastrukturen og kjøretøy, og samspillet mellom disse.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI CCS.

TSI NOISE – støy

Tekniske krav til hvor mye støy jernbanen kan ha og tiltak for å redusere støy, særlig fra godsvogner og bremseklosser.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI NOISE.

TSI TAF – telematikkapplikasjoner for gods

Tekniske krav til hvordan fraktinformasjon skal deles og sendes mellom selskaper, betalingsløsninger med mer som skal bidra til mer og enklere godstransport på tvers av landegrensene.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI TAF.

Arbeidsmaskinforskriften

Har bestemmelser om tillatelser til jernbanekjøretøy som brukes i arbeid på jernbanen, T-bane og trikk, på lukket spor og som ikke kan brukes på åpen linje.

Forskrift om meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen

Gjennomfører bestemmelser fra samtrafikkdirektivet som handler om godkjenning av samsvarsvurderingsorganer (NoBo og DeBo) og utpeker Statens jernbanetilsyn som meldermyndighet etter direktivet.

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy

Detaljerte regler om klassifisering av nasjonale regler som stiller krav til jernbanekjøretøy.

Forskrift om register over typegodkjente jernbanekjøretøy – ERATV

Bestemmelser om opprettelse og innhold i et europeisk register for godkjente typer jernbanekjøretøy.

Forskrift om krav til ECM

Detaljerte regler for sertifisering og godkjenning av enhet med ansvar for vedlikehold av jernbanekjøretøy.

Forskrift om kjøretøyregister

Detaljerte regler om oppbygging og innhold i det europeiske jernbanekjøretøyregisteret.

Forskrift om ERTMS-gjennomføringsplan

Bestemmelser om en forpliktende plan til å bygge ut ERTMS i det europeiske jernbanenettet.

Forskrift om et europeisk jernbanenett for godstransport

Fastsetter regler for opprettelse og organisering av internasjonale jernbanekorridorer for konkurransedyktig godstransport på jernbane, med sikte på utvikling av et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport.