§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
Samtidig oppheves forskrift 26. oktober 2007 nr. 1197 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI - telematikkprogrammer).