§ 1-4. Hvilke passasjerer som har klagerett

§ 1-4. Hvilke passasjerer som har klagerett

Enhver passasjer som har rettigheter i medhold av
 1. a.
  luftfartsloven med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller innenfor luftfartslovgivningens virkeområde,
 2. b.
  jernbaneloven med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller innenfor jernbanelovens virkeområde,
 3. c.
  yrkestransportlova med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller inn under yrkestransportlovgivningens virkeområde, eller
 4. d.
  regler i sjøloven kapittel 15 romertall IV med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller innenfor sjøfartslovgivningens virkeområde,

samt andre regler og rettsprinsipper som har betydning for forholdet mellom passasjeren og tjenesteyteren, har rett til å klage til Transportklagenemnda over antatt brudd på sine rettigheter.

Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1782 (i kraft 1 jan 2017, nemnda skal behandle klager i henhold til bokstav d som innkommer 1. januar 2017 eller senere).