Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Transportklagenemnda skal sikre rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom passasjerer og tilbydere av tjenester som faller innenfor nemndas kompetanse.
Transportklagenemnda skal bidra til å spre generell kunnskap om passasjerenes rettigheter.

§ 1-2. Organiseringen av transportklagenemnda

§ 1-2. Organiseringen av transportklagenemnda

(2) Samferdselsdepartementet utpeker sekretariatet for transportklagenemnda.

§ 1-3. Transportklagenemndas kompetanse

§ 1-3. Transportklagenemndas kompetanse

(1) Transportklagenemnda har rett og plikt til å behandle tvister mellom passasjerer som klager i medhold av § 1-4 og foretak som nevnt i § 1-7. Transportklagenemnda kan likevel avvise saker etter reglene i kapittel 6.
(2) Når en tvist har tilknytning til mer enn ett land, avgjør de aktuelle rettighetsreglenes innhold, avtalebestemmelser, internasjonale avtaler og forståelser om verneting eller klagemyndighet, og norsk internasjonal privatrett om nemnda er kompetent.

§ 1-4. Hvilke passasjerer som har klagerett

§ 1-4. Hvilke passasjerer som har klagerett

Enhver passasjer som har rettigheter i medhold av
 1. a.
  luftfartsloven med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller innenfor luftfartslovgivningens virkeområde,
 2. b.
  jernbaneloven med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller innenfor jernbanelovens virkeområde,
 3. c.
  yrkestransportlova med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller inn under yrkestransportlovgivningens virkeområde, eller
 4. d.
  regler i sjøloven kapittel 15 romertall IV med forskrifter, avtale om yting av tjenester som faller innenfor sjøfartslovgivningens virkeområde,

samt andre regler og rettsprinsipper som har betydning for forholdet mellom passasjeren og tjenesteyteren, har rett til å klage til Transportklagenemnda over antatt brudd på sine rettigheter.

Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1782 (i kraft 1 jan 2017, nemnda skal behandle klager i henhold til bokstav d som innkommer 1. januar 2017 eller senere).

§ 1-5. Klagerett når andre enn passasjeren har betalt reisen

§ 1-5. Klagerett når andre enn passasjeren har betalt reisen

(1) Passasjerens klagerett etter § 1-4 er ikke avhengig av om passasjeren selv betaler for reisen.
(2) Betaler en annen enn passasjeren for reisen, avtaler passasjeren og den som betaler seg imellom hvem som skal opptre som klager.

§ 1-6. (Opphevet)

§ 1-6. (Opphevet)

§ 1-7. Tjenesteytere som er underlagt klageordningen

§ 1-7. Tjenesteytere som er underlagt klageordningen

(1) Ethvert flyselskap som flyr i, til eller fra Norge og som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtalebestemmelser som nevnt i § 1-4 bokstav a er underlagt klagenemndas kompetanse. Det samme gjelder foretak som driver landingsplass i medhold av luftfartsloven, reisebyråer og øvrige foretak som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtalebestemmelser som nevnt i § 1-4 bokstav a.
(2) Ethvert jernbaneforetak som trafikkerer det nasjonale jernbanenettet i forbindelse med nasjonal eller internasjonal passasjertransport eller som driver transporttjenester med sporvei, tunnelbane eller forstadsbane og som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtalebestemmelser som nevnt i § 1-4 bokstav b er underlagt klagenemndas kompetanse. Det samme gjelder infrastrukturforvalter, reisebyråer og øvrige som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtalebestemmelser som nevnt i § 1-4 bokstav b.
(3) Enhver som driver persontransport med motorvogn i rute i, til eller fra Norge, og som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtalebestemmelser som nevnt i § 1-4 bokstav c er underlagt klagenemndas kompetanse. Det samme gjelder terminaleiere, reisebyråer og øvrige som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtalebestemmelser som nevnt i § 1-4 bokstav c.
(4) Enhver bortfrakter som driver persontransport med fartøy i rute i, til eller fra Norge, og som har forpliktelser i medhold av lov eller forskrift som nevnt i § 1-4 bokstav d er underlagt klagenemndas kompetanse. Det samme gjelder terminaler, reisebyråer og øvrige som har forpliktelser i medhold av lov eller forskrift som nevnt i § 1-4 bokstav d.

§ 1-8. Svalbard

§ 1-8. Svalbard

(1) Bestemmelsene i § 1-7 første ledd omfatter flygninger til, på og fra Svalbard, og landingsplasser på Svalbard dersom det følger av virkeområdebestemmelsene i de rettighetsbestemmelsene som brukes som grunnlag for klagen.
(2) Bestemmelsene i § 1-7 fjerde ledd omfatter persontransport til, på og fra Svalbard, og terminaler på Svalbard dersom det følger av virkeområdebestemmelsene i de rettighetsbestemmelsene som brukes som grunnlag for klagen.

§ 1-9. Klagebehandling etter samtykke

§ 1-9. Klagebehandling etter samtykke

Transportklagenemnda kan samtykke til at også klager fra andre enn de som er omfattet av § 1-4 og § 1-5 tas under behandling dersom vedkommende selv betaler et vederlag til nemnda som minst dekker nemndas kostnader til å behandle saken.

§ 1-10. Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova

§ 1-10. Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gjelder for transportklagenemnda med mindre noe annet følger av denne forskriften.

§ 1-11. Forholdet til voldgiftsavtaler

§ 1-11. Forholdet til voldgiftsavtaler

Avtaler om at rettstvister skal løses ved voldgift er ikke til hinder for klage til transportklagenemnda.

§ 1-12. Litispendens

§ 1-12. Litispendens