§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Transportklagenemnda skal sikre rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom passasjerer og tilbydere av tjenester som faller innenfor nemndas kompetanse.
Transportklagenemnda skal bidra til å spre generell kunnskap om passasjerenes rettigheter.