§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ia forordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018, som endret ved forordning (EU) 2020/782, som fastsetter felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter direktiv (EU) 2016/798, og som opphever forordning (EU) nr. 1077/2012, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.