§ 1-6. Myndighetene oppgaver, delegering mv.

§ 1-6. Myndighetene oppgaver, delegering mv.

Statens jernbanetilsyn gir tillatelser til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur.
Statens jernbanetilsyn får den myndighet som tilligger departementet til bl.a. å godkjenne rullende materiell og infrastruktur mv. i henhold til jernbaneloven § 4 og § 5.
Statens jernbanetilsyn utøver tilsyn i henhold til jernbaneloven § 11 og får den myndighet som tilligger departementet i jernbaneloven § 11 syvende ledd til å tilbakekalle tillatelser gitt i medhold av loven ved brudd på vilkår og krav som er satt til virksomheten.
Statens jernbanetilsyn kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere krav til og vilkår for å drive jernbanevirksomhet for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø etter jernbaneloven § 6, og kan gi nærmere bestemmelser til forskriften her.
Statens jernbanetilsyn kan i enkeltvedtak eller forskrift gjøre unntak fra forskriften her og tilpasse kravene til den virksomhet som drives.
Samferdselsdepartementet godkjenner transportvilkår og tilleggsavgift for rutegående persontransport etter § 2-1 første ledd i forskriften her.