Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Virkeområde

§ 1-1. Virkeområde

Forskriften gjelder:
 1. a.
  tillatelse til å drive jernbanevirksomhet. Dette omfatter bl.a. sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende, som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet,
 2. b.
  drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende infrastruktur som er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet.
Forskriften gjelder ikke:
 1. a.
  bane for transport av gods til eget bruk hvor transporten foregår på egen infrastruktur innenfor et avgrenset bedriftsområde. Slike baner er unntatt fra jernbaneloven,
 2. b.
  kabelbane.

§ 1-2. Definisjoner

§ 1-2. Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  ---
 2. b.
  infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg,
 3. c.
  trafikkvirksomhet: person- og godstransport på infrastrukturen,
 4. d.
  trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togfremføringen,
 5. e.
  jernbanevirksomhet: drift av infrastruktur, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.

§ 1-3. Virksomhetstillatelser

§ 1-3. Virksomhetstillatelser

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet må ha tillatelse etter kapittel 3.
Virksomheter som vil drive infrastruktur må ha tillatelse etter kapittel 4.
Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet og infrastruktur må ha tillatelser etter både kapittel 3 og 4.

§ 1-4. Ansvar for trafikkstyring

§ 1-4. Ansvar for trafikkstyring

Ansvaret for å drive trafikkstyring kan enten ligge hos den virksomheten som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet eller hos den virksomheten som har tillatelse til å drive infrastruktur.

§ 1-5. Unntak

§ 1-5. Unntak

Med hjemmel i jernbaneloven § 2 bokstav a og b kan Samferdselsdepartementet unnta virksomheter som driver jernbanevirksomhet av svært begrenset omfang og der formålet ikke primært er transport av passasjerer eller gods fra lovens virkeområde og forskriften her.
Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på banens lengde, hastighet, driftsperiode, trafikkrisiko for passasjerer, tredjemann og omgivelsene for øvrig, samt om banen krysser vei. Baner som krysser offentlig vei vil ikke omfattes av unntaket.

§ 1-6. Myndighetene oppgaver, delegering mv.

§ 1-6. Myndighetene oppgaver, delegering mv.

Statens jernbanetilsyn gir tillatelser til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur.
Statens jernbanetilsyn får den myndighet som tilligger departementet til bl.a. å godkjenne rullende materiell og infrastruktur mv. i henhold til jernbaneloven § 4 og § 5.
Statens jernbanetilsyn utøver tilsyn i henhold til jernbaneloven § 11 og får den myndighet som tilligger departementet i jernbaneloven § 11 syvende ledd til å tilbakekalle tillatelser gitt i medhold av loven ved brudd på vilkår og krav som er satt til virksomheten.
Statens jernbanetilsyn kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere krav til og vilkår for å drive jernbanevirksomhet for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø etter jernbaneloven § 6, og kan gi nærmere bestemmelser til forskriften her.
Statens jernbanetilsyn kan i enkeltvedtak eller forskrift gjøre unntak fra forskriften her og tilpasse kravene til den virksomhet som drives.
Samferdselsdepartementet godkjenner transportvilkår og tilleggsavgift for rutegående persontransport etter § 2-1 første ledd i forskriften her.

§ 1-7. (Opphevet ved forskrift 14 jan 2011 nr. 37.)

§ 1-7. (Opphevet ved forskrift 14 jan 2011 nr. 37.)