§ 2-8. Varsling til politiet og Statens havarikommisjon

§ 2-8. Varsling til politiet og Statens havarikommisjon

Når det skjer en taubaneulykke med ikke ubetydelig personskade, skal taubanevirksomheten straks varsle politiet.
Når det skjer en taubaneulykke eller alvorlig taubanehendelse, skal taubanevirksomheten straks varsle Statens havarikommisjon.
Varsling skal skje muntlig.

Til annet ledd:

Hensikten med et varsel til Statens jernbanetilsyn er å informere om ulykken eller den alvorlige hendelsen. Det kan varsles både muntlig og skriftlig. Begrepene ulykke og alvorlig hendelse er definert i § 1-3 bokstav e og f.