§ 4-8. Ledelsens gjennomgåelse

§ 4-8. Ledelsens gjennomgåelse

Jernbanevirksomhetens øverste ledelse skal ved behov og minst en gang per år, gjennomgå sikkerhetsstyringssystemet og resultatet fra virksomhetens sikkerhetsarbeid for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet fortsatt er hensiktsmessig og oppdatert. Ved gjennomgåelsen skal det tas hensyn til blant annet:
 1. a.
  resultater og gjennomføring av tiltak etter interne revisjoner og revisjoner av leverandører, samt vurdering av samsvar med lovgivningens krav og interne krav,
 2. b.
  i hvilken grad sikkerhetsmål er oppnådd,
 3. c.
  nye og oppdaterte risikovurderinger,
 4. d.
  endrede forutsetninger, herunder endringer i lover og/eller forskrifter,
 5. e.
  analyser av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser,
 6. f.
  avvik og oppfølgingen av disse og
 7. g.
  oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser.
Ledelsens gjennomgåelse skal avdekke eventuelle behov for endring i sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og handlingsplaner og andre deler av sikkerhetsstyringssystemet.