§ 2-1. Byrået og Statens jernbanetilsyn

§ 2-1. Byrået og Statens jernbanetilsyn

Byrået og Statens jernbanetilsyn skal innenfor grensene for sine myndighetsområder sikre at jernbanesikkerheten opprettholdes i sin alminnelighet og, så langt det er praktisk mulig, stadig forbedres. Det skal tas hensyn til utviklingen av EØS-regelverket og den tekniske og vitenskapelige utvikling, med hovedvekt på forebygging av jernbaneulykker.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 4.

Byråets rolle framgår nærmere i kapittel 5 om felles sikkerhetssertifikat, og § 9-3 og § 9-4. 

Statens jernbanetilsyns oppgaver er beskrevet i kapittel 8.