Til startsiden

Vedlegg I. Elementer i jernbanesystemet

 1. 1.Jernbanenett
  For denne forskriftens formål skal jernbanenettet inneholde følgende elementer:
  1. a.
   jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter i alminnelighet på minst 250 km/t,
  2. b.
   jernbanelinjer som er særskilt oppgradert for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter på omkring 200 km/t,
  3. c.
   jernbanelinjer som er særskilt oppgradert for høyhastighetstog, og som har særegne trekk på grunn av topografiske eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområder der hastigheten må tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Denne kategorien omfatter sammenkoplede linjer mellom jernbanenettene for høyhastighetstog og konvensjonelle tog, linjer gjennom stasjoner, tilganger til terminaler, depoter osv. som trafikkeres i konvensjonell hastighet av rullende materiell for høyhastighetstog,
  4. d.
   jernbanelinjer for konvensjonelle tog, beregnet på persontransport,
  5. e.
   jernbanelinjer for konvensjonelle tog, beregnet på blandet trafikk (personer og gods),
  6. f.
   jernbanelinjer for konvensjonelle tog, beregnet på godstransport,
  7. g.
   knutepunkter for persontrafikk,
  8. h.
   knutepunkter for godstrafikk, herunder terminaler for ulike transportsystemer,
  9. i.
   jernbanelinjer som knytter disse elementene sammen.
  Dette jernbanenettet omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer, tekniske anlegg for databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstransport med fjerntog på jernbanenettet, med henblikk på å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og en effektiv trafikkstyring.
 2. 2.Kjøretøy
  For denne forskrifts formål skal kjøretøy omfatte alle kjøretøy som sannsynligvis skal anvendes på hele eller deler av jernbanenettet.
  • -
   lokomotiver og rullende materiell for persontrafikk, herunder lokomotiver, vogner og motorvognsett,
  • -
   godsvogner, herunder lavgulvkjøretøy konstruert for hele jernbanenettet og kjøretøy konstruert for frakt av lastebiler,
  • -
   spesialkjøretøy, for eksempel arbeidskjøretøy (OTM. som skal ha tillatelse til å kjøre på åpen linje.
  Denne listen over kjøretøy skal omfatte de som er særlig konstruert for å kjøre på de forskjellige typene av høyhastighetslinjer som er beskrevet i nr. 1.