§ 8-3. Andre overgangsbestemmelser

§ 8-3. Andre overgangsbestemmelser

Vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF gjelder fram til datoen da den tilsvarende gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 14 nr. 10 i direktiv (EU) 2016/797 begynner å gjelde.
Fram til 16. juni 2031 skal opsjoner som inngår i kontrakter som ble undertegnet før 15. juni 2016, ikke være omfattet av forhåndsgodkjenning fra Byrået nevnt i artikkel 19 i direktiv (EU) 2016/797, selv om de utøves etter 16. juni 2019.
Før nasjonale sikkerhetsmyndigheter gir tillatelse til ibruktaking av ERTMS-utstyr montert langs sporet som ikke var omfattet av forhåndsgodkjenning fra Byrået, skal de samarbeide med Byrået for å sikre at de tekniske løsningene har fullstendig samtrafikkevne.