Til startsiden

Kapittel VIII. Overgangsbestemmelser og sluttbestemmelser

§ 8-1. Generelle saksbehandlingsregler

§ 8-1. Generelle saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i denne forskriften, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 8-2. Overgangsordning for bruk av kjøretøy

§ 8-2. Overgangsordning for bruk av kjøretøy

Kjøretøy som har tillatelse gitt før ikrafttredelse av denne forskriften gjelder med de vilkår den er gitt i henhold til.
Dersom et kjøretøy som har fått tillatelse til ibruktaking før ikrafttredelse av denne forskriften skal brukes på flere jernbanenett enn den opprinnelige tillatelsen omfatter, skal det søkes om ny tillatelse til å bringe kjøretøyet i omsetning på de nye jernbanenettene. Søknad om tillatelse på disse ytterligere jernbanenettene er omfattet av § 6-2 til § 6-11.

Til første ledd:

Kjøretøy som har tillatelse før forskriften trer i kraft trenger ikke å søke ny tillatelse.

Til andre ledd:

Kjøretøy som har tillatelse før forskriften trer i kraft, og som ønsker å utvide bruksområdet til ett eller flere jernbanenett, må søke om tillatelse for de nye nettene. Den nye søknaden påvirker ikke tillatelsen kjøretøyet allerede har.

§ 8-3. Andre overgangsbestemmelser

§ 8-3. Andre overgangsbestemmelser

Vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF gjelder fram til datoen da den tilsvarende gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 14 nr. 10 i direktiv (EU) 2016/797 begynner å gjelde.
Fram til 16. juni 2031 skal opsjoner som inngår i kontrakter som ble undertegnet før 15. juni 2016, ikke være omfattet av forhåndsgodkjenning fra Byrået nevnt i artikkel 19 i direktiv (EU) 2016/797, selv om de utøves etter 16. juni 2019.
Før nasjonale sikkerhetsmyndigheter gir tillatelse til ibruktaking av ERTMS-utstyr montert langs sporet som ikke var omfattet av forhåndsgodkjenning fra Byrået, skal de samarbeide med Byrået for å sikre at de tekniske løsningene har fullstendig samtrafikkevne.

§ 8-4. Ikrafttredelse

§ 8-4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar direktiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 inn i EØS-avtalen trer i kraft.1