Til startsiden

Vedlegg I. Virkeområde

1.Det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog
1.1.Jernbanenett
Nettet til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal være det nettet av jernbanelinjer for konvensjonelle tog i det transeuropeiske transportnettet som er angitt i vedtak 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transporteuropeisk transportnett, eller oppført i eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 38/1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport).
Den norske delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:
 • -
  Østfoldbanen (Oslo-Moss-Kornsjø)
 • -
  Vestfoldbanen (Oslo-Drammen-Skien)
 • -
  Bratsbergbanen (Nordagutu-Skien)
 • -
  Kongsvingerbanen (Oslo-Kongsvinger-Charlottenberg)
 • -
  Sørlandsbanen (Oslo-Hokksund-Stavanger)
 • -
  Bergensbanen (Oslo-Hokksund-Hønefoss-Bergen) (Oslo-Roa-Hønefoss)
 • -
  Dovrebanen (Oslo-Dombås-Trondheim)
 • -
  Meråkerbanen (Trondheim-Storlien)
 • -
  Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø)
 • -
  Ofotbanen (Narvik-Vassijaure).
Dette jernbanenettet omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer, tekniske anlegg for databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstrafikk med langdistansetog på jernbanenettet, med henblikk på å oppnå sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og en effektiv trafikkstyring.
1.2.Kjøretøy
Det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog skal omfatte alle de kjøretøy som med sannsynlighet vil trafikkere hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog, herunder:
 • -
  trekkraftkjøretøy,
 • -
  passasjervogner,
 • -
  godsvogner, herunder kjøretøy til transport av lastebiler,
 • -
  mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur.
2.Det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog
2.1.Jernbanenett
Nettet til det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog skal være det nettet av jernbanelinjer for høyhastighetstog i det transeuropeiske transportnettet som er angitt i vedtak 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller oppført i eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følger av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 38/1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport).
Høyhastighetslinjene skal omfatte:
 • -
  jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog, utstyrt for alminnelige hastigheter lik eller høyere enn 250 km/t,
 • -
  jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, utstyrt for hastigheter på omkring 200 km/t,
 • -
  jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstrafikk, og som har særtrekk på grunn av topografiske eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområder, der hastigheten må tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Denne kategorien omfatter også sammenkoplede linjer mellom jernbanenettene for høyhastighetstog og konvensjonelle tog, linjer gjennom stasjoner, tilganger til terminaler, depoter, osv. som trafikkeres i konvensjonell hastighet av rullende materiell for høyhastighetstog.
Dette jernbanenettet omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer, tekniske anlegg for databehandling og telekommunikasjon beregnet på trafikktjenester på disse linjene, med henblikk på å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og en effektiv trafikkstyring.
2.2.Kjøretøy
Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog skal omfatte kjøretøy beregnet på å kjøre:
 • -
  enten ved hastigheter på minst 250 km/t på linjer særskilt bygd for høy hastighet der det under egnede forhold skal kunne oppnås drift ved hastigheter på over 300 km/t,
 • -
  eller ved hastigheter på omkring 200 km/t på linjene i avsnitt 2.1, der dette er forenlig med ytelsesnivået til disse linjene.
I tillegg skal kjøretøy beregnet på å kjøre med en høyeste hastighet på under 200 km/t som med sannsynlighet vil trafikkere hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for høyhastighetstog, der dette er forenlig med ytelsesnivåene til dette jernbanenettet, oppfylle kravene som sikrer sikker drift av dette jernbanenettet. For dette formål skal TSIene for konvensjonelle kjøretøy også angi krav for sikker drift av konvensjonelle kjøretøy på høyhastighetsnett.