§ 32. Nasjonale kjøretøyregistre

§ 32. Nasjonale kjøretøyregistre

Statens jernbanetilsyn skal ha et oppdatert register over kjøretøy med tillatelse til ibruktaking i Norge. Dette registeret skal oppfylle følgende kriterier:
 1. a.
  det skal overholde de felles spesifikasjonene omhandlet i annet ledd,
 2. b.
  det skal være tilgjengelig for sikkerhetsmyndigheter og undersøkelsesorganer utpekt i artikkel 16 og 21 i direktiv 2004/49/EF. Det skal også gjøres tilgjengelig, som svar på en berettiget anmodning, for den reguleringsmyndighet som er utpekt i artikkel 30 i direktiv 2001/14/EF, og for Byrået, jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, samt for de som registrerer kjøretøy eller er identifisert i registeret.
For hvert kjøretøy skal registeret inneholde minst følgende opplysninger:
 1. a.
  europeisk kjøretøynummer (EVN),
 2. b.
  henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og det utstedende organ,
 3. c.
  henvisninger til det europeiske registeret over tillatte typer kjøretøy som omhandlet i § 33,
 4. d.
  identifisering av eieren og innehaveren av kjøretøyet,
 5. e.
  restriksjoner på bruken av kjøretøyet,
 6. f.
  enheten med ansvar for vedlikehold.
Registreringsinnehaveren skal umiddelbart melde fra om alle endringer av de opplysninger som er registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret, om destruering av et kjøretøy eller om en beslutning om ikke lenger å registrere et kjøretøy, til Statens jernbanetilsyn og eventuelt myndighetene i andre EØS-stater der kjøretøyet har tillatelse.
Så lenge de nasjonale kjøretøyregistre ikke er koplet sammen, skal hver enkelt EØS-stat oppdatere sitt register med de endringene som en annen EØS-stat foretar i sitt eget register med hensyn til opplysningene nevnt i forrige ledd.
Når det gjelder kjøretøy som er tatt i bruk for første gang i en tredjestat og har fått tillatelse i en EØS-stat for ibruktaking på dens territorium, skal vedkommende EØS-stat påse at de opplysningene som er oppført i annet ledd bokstav d) til f) kan hentes ut via det nasjonale kjøretøyregisteret. Opplysninger omhandlet i annet ledd bokstav f) kan erstattes med sikkerhetskritiske opplysninger knyttet til vedlikeholdsplanen.