§ 31. Nummereringssystem for kjøretøy

§ 31. Nummereringssystem for kjøretøy

Alle kjøretøy som er tatt i bruk i EØS-områdets jernbanesystem skal bære et europeisk kjøretøynummer (EVN) som blir tilordnet når den første tillatelsen for ibruktaking blir gitt. Et kjøretøy skal bare få tilordnet et EVN én gang, med mindre noe annet er angitt i TSIen for drift og trafikkstyring.
Innehaveren av den første tillatelsen er ansvarlig for å merke kjøretøyet med EVN.
Kjøretøy som er i trafikk eller er ment å settes i trafikk fra eller til tredjestater hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden i EØS-området kan identifiseres med et annet kodesystem.