§ 30g. Meldte organers datterforetak og underleverandører

§ 30g. Meldte organers datterforetak og underleverandører

Dersom et meldt organ overlater bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det
  1. a.
    sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 30c til § 30e og informere Statens jernbanetilsyn om dette, og
  2. b.
    påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som blir utført.
Kunden må gi sitt samtykke før et meldt organ kan overlate bestemte oppgaver til en underleverandør eller et datterforetak.
Det meldte organet skal kunne gi Statens jernbanetilsyn tilgang til dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet som de har utført i samsvar med den relevante TSI-en.