§ 30p. Utpekte organer for vurdering av samsvar med nasjonale regler

§ 30p. Utpekte organer for vurdering av samsvar med nasjonale regler

Statens jernbanetilsyn skal utpeke de organene som skal gjennomføre verifisering etter nasjonale regler. Et meldt organ kan være utpekt organ. I slike tilfeller kan hele verifiseringsprosessen utføres av ett enkelt samsvarsvurderingsorgan.
Kravene knyttet til samsvarsvurderingsorganer fastsatt i § 30c til § 30e, gjelder også utpekte organer, unntatt:
 1. a.
  krav i § 30c annet ledd som kun gjelder teknisk kontrollorgan
 2. b.
  når det gjelder kvalifikasjoner som kreves av personalet i samsvar med § 30e bokstav c, og
 3. c.
  når det gjelder dokumenter som skal stilles til rådighet for meldermyndigheten i samsvar med § 30g tredje ledd.
I tillegg gjelder følgende krav:
 1. a.
  Det utpekte organet skal ha tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av nasjonale lovgivning.
 2. b.
  Det utpekte organet skal inkludere dokumenter som gjelder arbeid som skal utføres av datterforetak eller underleverandører i samsvar med de relevante nasjonale reglene.
Forpliktelsene som er fastsatt i § 30n gjelder også utpekte organer, bortsett fra at disse forpliktelsene viser til nasjonale regler i stedet for TSI-er.
De driftsmessige forpliktelsene som er fastsatt i § 30o første ledd gjelder også utpekte organer, som skal informere Statens jernbanetilsyn i samsvar med dette.