§ 30n. Meldte organers driftsmessige forpliktelser

§ 30n. Meldte organers driftsmessige forpliktelser

Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i TSI-ene.
Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. De meldte organene skal ta hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel drive sin virksomhet med sikte på å vurdere produktets samsvar med krav i denne forskriften.
Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt kravene i TSI-en eller tilsvarende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner, skal det ikke utstede samsvarssertifikat så lenge kravene ikke er oppfylt.
Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvarskontroll etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i samsvar med TSI-en eller tilsvarende harmoniserte eller tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede tiltak for å oppfylle disse kravene. Det meldte organet skal om nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det tilbake.
Dersom produsenten ikke treffer egnede tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.