§ 30l. Endringer av meldinger

§ 30l. Endringer av meldinger

Dersom Statens jernbanetilsyn har fastslått eller er blitt informert om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i § 30c til § 30e, eller ikke oppfyller sine forpliktelser, skal Statens jernbanetilsyn enten begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake godkjenningen, avhengig av hvor alvorlig det er at kravene eller forpliktelsene ikke er oppfylt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart informere Kommisjonen og de andre EØS-statene om dette.
Dersom en godkjenning begrenses, midlertidig oppheves eller trekkes tilbake, eller dersom det meldte organet har sluttet sin virksomhet, skal Statens jernbanetilsyn sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt organ, eller er tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn dersom tilsynet ber om det.