§ 30j. Framgangsmåte for melding

§ 30j. Framgangsmåte for melding

Statens jernbanetilsyn skal bare godkjenne meldt organ som oppfyller kravene fastsatt i § 30c til § 30e.
Statens jernbanetilsyn skal informere Kommisjonen og de andre EØS-statene om godkjenning av meldte organer ved å bruke det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. Underretningen skal inneholde fullstendige opplysninger om virksomheten til meldt organ, samsvarsvurderingsmodulen(e) og det eller de aktuelle produktene, i tillegg til det relevante akkrediteringsbeviset.
Det aktuelle organet kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre EØS-statene ikke har reist innvendinger mot dette. Fristen for å reise en innvending er innen to uker etter at en underretning er sendt.
Kommisjonen og de andre EØS-statene skal informeres om eventuelle senere relevante endringer i godkjenningen.