§ 30. Definisjoner

§ 30. Definisjoner

Definisjonene i § 4 gjelder for dette kapitlet så langt de passer, og så lenge det ikke fremgår noe annet av bokstav a til l i denne bestemmelsen. I dette kapitlet menes med
 1. a.
  samtrafikkevne: et jernbanesystems evne til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de påkrevde nivåene for yteevne
 2. b.
  delsystemer: de strukturelle eller funksjonelle delene av unionens jernbanesystem, som angitt i vedlegg II i denne forskriften
 3. c.
  samtrafikkomponent: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av, inkludert både materielle og immaterielle produkter
 4. d.
  produkt: et produkt framstilt ved en produksjonsprosess, inkludert samtrafikkomponenter og delsystemer
 5. e.
  grunnleggende krav: alle vilkår fastsatt i vedlegg III til denne forskriften som må oppfylles av Unionens jernbanesystem, delsystemene og samtrafikkomponentene, inkludert grensesnitt
 6. f.
  teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI): en spesifikasjon vedtatt i samsvar med direktiv (EU) 2016/797 som hvert delsystem eller del av et delsystem skal omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet
 7. g.
  harmonisert standard: en europeisk standard som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen med henblikk pågjennomføring av Unionens harmoniseringsregelverk
 8. h.
  nasjonale regler: alle bindende regler vedtatt i en EØS-stat, uavhengig av hvilket organ som utsteder dem, som inneholder andre krav til jernbanesikkerhet eller tekniske krav enn dem som er fastsatt i EU-regelverket eller internasjonale regler som gjelder i den aktuelle EØS-staten for jernbanevirksomhetene eller tredjemenn
 9. i.
  akkreditering: en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at et samsvarsvurderingsorgan oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder og, der det er relevant, eventuelle tilleggskrav, inkludert dem som er fastsatt i relevante sektorordninger, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet
 10. j.
  nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organ i en EØS-stat som utfører akkreditering på oppdrag fra staten
 11. k.
  samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om nærmere angitte krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et delsystem, en person eller et organ er oppfylt
 12. l.
  samsvarsvurderingsorgan: et organ som er meldt eller utpekt til å være ansvarlig for samsvarsvurderingsvirksomhet, inkludert kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «meldt organ» etter melding fra en EØS-stat; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «utpekt organ» etter utpeking av en EØS-stat.