§ 27. Frister for behandling av søknader etter § 26

§ 27. Frister for behandling av søknader etter § 26

Søknader om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy etter § 26, skal avgjøres så snart som mulig og senest:
  1. a.
    fire måneder etter framleggingen av dokumentasjonen omhandlet i § 26 annet ledd,
  2. b.
    der dette er relevant, to måneder etter framleggingen av eventuell tilleggsinformasjon eller risikoanalyser etter § 26 fjerde ledd,
  3. c.
    der dette er relevant, to måneder etter framleggingen av resultatene av eventuelle tester etter § 26 fjerde ledd.