§ 24. Frister for behandling av søknader etter § 22

§ 24. Frister for behandling av søknader etter § 22

Søknader om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy etter § 22 skal avgjøres så snart som mulig og senest:
  1. a.
    to måneder etter framleggingen av dokumentasjonen omhandlet i § 22,
  2. b.
    der dette er relevant, en måned etter framleggingen av eventuell tilleggsinformasjon etter § 23 annet ledd,
  3. c.
    der dette er relevant, en måned etter framleggingen av resultatene av eventuelle tester etter § 23 annet ledd.