§ 17. Delsystemer som ikke oppfyller de grunnleggende krav

§ 17. Delsystemer som ikke oppfyller de grunnleggende krav

Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at et strukturelt delsystem som er omfattet av EF-verifiseringserklæringen og fulgt av den tekniske dokumentasjonen, ikke fullt ut er i overensstemmelse med forskriften her, og særlig ikke oppfyller de grunnleggende kravene, jf. vedlegg III, kan tilsynet anmode om at det blir foretatt ytterligere kontroller.
Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om ytterligere kontroller det er anmodet om, og gi en begrunnelse for dette.
Statens jernbanetilsyn skal oppgi om unnlatelsen av å overholde forskriften her, skyldes:
 1. a.
  manglende overholdelse av de grunnleggende kravene,
 2. b.
  manglende overholdelse av en TSI,
 3. c.
  ikke korrekt anvendelse av en TSI, eller
 4. d.
  at en TSI er utilstrekkelig.