§ 12. Samtrafikkomponenter som ikke overholder grunnleggende krav

§ 12. Samtrafikkomponenter som ikke overholder grunnleggende krav

Dersom Statens jernbanetilsyn sannsynliggjør at en samtrafikkomponent som er omfattet av en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet og som er gjort tilgjengelig på markedet og som brukes til det formål den er bestemt for, ikke vil oppfylle de grunnleggende kravene, jf. vedlegg III, skal Statens jernbanetilsyn treffe alle nødvendige tiltak for å begrense komponentens anvendelsesområde, forby bruk av den eller trekke den tilbake fra markedet.
Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak som er truffet, og grunngi sin avgjørelse, særlig dersom det manglende samsvaret skyldes:
  1. a.
    at de grunnleggende kravene ikke er oppfylt,
  2. b.
    at de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt, dersom slike spesifikasjoner får anvendelse,
  3. c.
    at de europeiske spesifikasjonene er utilstrekkelige.
Dersom en samtrafikkomponent som det foreligger en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet for, viser seg ikke å oppfylle de grunnleggende kravene, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor den som har utarbeidet erklæringen, samt underrette EFTAs overvåkingsorgan og de øvrige EØS-statene om dette.