§ 10. Tilgjengeliggjøring av samtrafikkomponenter i markedet

§ 10. Tilgjengeliggjøring av samtrafikkomponenter i markedet

Samtrafikkomponenter kan bare gjøres tilgjengelig i markedet dersom de bidrar til å oppnå samtrafikkevne i jernbanesystemet og de samtidig oppfyller de grunnleggende krav, jf. vedlegg III. Slike komponenter som er i samsvar med forskriften her, kan gjøres tilgjengelig uten begrensninger. Det stilles ikke krav om kontroller som allerede er foretatt innenfor rammen av fremgangsmåten i vedlegg IV for EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet.
Samtrafikkomponenter skal være forsvarlig montert og vedlikeholdt og brukes til det formål de er bestemt for.
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at komponentene kan gjøres tilgjengelig til andre formål.