Til startsiden

Vedlegg IV. EF-erklæring om samtrafikkomponentenes samsvar og bruksegnethet

1.Samtrafikkomponenter
EF-erklæringen får anvendelse på de samtrafikkomponenter som berører samtrafikkevnen til jernbanesystemet, som omhandlet i § 2 første ledd i forskriften her. Slike samtrafikkomponenter kan være:
1.1.Komponenter for generell bruk
Dette er komponenter som ikke utelukkende kan brukes i jernbanesystemet, og som uten videre kan brukes på andre områder.
1.2.Komponenter for generell bruk med særskilte egenskaper
Dette er komponenter som ikke utelukkende brukes i jernbanesystemet, men som må framvise særskilte nivåer for yteevne når de brukes til jernbaneformål.
1.3.Særskilte komponenter
Dette er komponenter som utelukkende brukes til jernbaneformål.
2.Virkeområde
EF-erklæringen omfatter:
 • -
  enten ett eller flere tekniske kontrollorganers vurdering av hvorvidt en samtrafikkomponent isolert sett er i samsvar med de tekniske spesifikasjoner som skal oppfylles,
 • -
  eller ett eller flere tekniske kontrollorganers vurdering/bedømming av en samtrafikkomponents bruksegnethet sett i den jernbanesammenheng den er ment å inngå i, særlig i tilfeller som omfatter grensesnitt, og i forhold til tekniske spesifikasjoner, særlig funksjonsspesifikasjoner, som skal kontrolleres.
Framgangsmåtene for vurdering gjennomført av de tekniske kontrollorganene i planleggings- og produksjonsfasen skal bygge på modulene fastlagt i beslutning 93/465/EØF i samsvar med vilkårene omhandlet i TSIene.
3.EF-erklæringens innhold
EF-erklæringen om samsvar eller om bruksegnethet og de dokumenter som ledsager disse, skal dateres og undertegnes.
Erklæringen må skrives på det samme språket som bruksanvisningen og skal inneholde følgende:
 • -
  navn og adresse på produsenten eller dennes godkjente representant etablert i EØS-området (oppgi firmanavn og full adresse; dersom det er en godkjent representant, må også produsentens firmanavn oppgis),
 • -
  beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.),
 • -
  beskrivelse av hvilken framgangsmåte som er fulgt for å erklære samsvar eller bruksegnethet, jf. § 11 i forskriften her,
 • -
  alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,
 • -
  navn og adresse til det eller de tekniske kontrollorganene som har vært involvert i framgangsmåten som er fulgt med hensyn til samsvar eller bruksegnethet, samt samsvarssertifikatets dato og eventuelt sertifikatets varighet og gyldighetsvilkår,
 • -
  der dette er hensiktsmessig, en henvisning til de europeiske spesifikasjonene,
 • -
  identifisering av vedkommende som er bemyndiget til å inngå forpliktelser på vegne av produsenten eller dennes godkjente representant etablert i EØS-området.