Til startsiden

Vedlegg III. Grunnleggende krav

1.Generelle krav
1.1.Sikkerhet
1.1.1.
Utforming, bygging eller montering, vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, særlig komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal garantere sikkerheten på det nivået som tilsvarer de mål som er fastsatt for jernbanenettet, også under nærmere spesifiserte sviktende forhold.
1.1.2.
Parametrene for kontakten mellom hjul og skinner skal oppfylle de kravene til kjørestabilitet som er nødvendige for å garantere sikker trafikk ved høyeste tillatte hastighet. Parametrene for bremseutstyr må kunne garantere at det er mulig å stanse innen en gitt bremsestrekning ved høyeste tillatte hastighet.
1.1.3.
De anvendte komponentene skal kunne motstå alle vanlige eller uvanlige spesifiserte påkjenninger under hele sin brukstid. Det skal med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på sikkerheten.
1.1.4.
Ved konstruksjon av faste anlegg og rullende materiell og valg av materialer må det tas sikte på å begrense utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.
1.1.5.
Alle innretninger som er beregnet på å bli betjent av brukere, skal være slik konstruert at innretningene er ufarlige å bruke, og ikke kunne medføre noen risiko for brukernes helse og sikkerhet når de brukes på en forutsigbar måte, selv om denne er i strid med oppslåtte anvisninger for bruk.
1.2.Pålitelighet og tilgjengelighet
Tilsyn med og vedlikehold av faste eller bevegelige komponenter som er involvert i togbevegelser, skal organiseres, utføres og uttrykkes på en slik måte at komponentene kan opprettholde sin funksjonsevne under de angitte forholdene.
1.3.Helse
1.3.1.
Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang til dem, må ikke brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer.
1.3.2.
Slike materialer skal velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelig og farlig røyk eller gass begrenses, særlig i tilfelle brann.
1.4.Miljøvern
1.4.1.
Miljøvirkningene ved bygging og drift av jernbanesystemet skal vurderes og tas i betraktning ved utforming av systemet, i samsvar med gjeldende bestemmelser.
1.4.2.
Materialene som brukes i tog og infrastrukturer skal hindre utslipp av damper eller gasser som er skadelige og farlige for miljøet, særlig i tilfelle brann.
1.4.3.
Det rullende materiellet og energiforsyningssystemene skal konstrueres og framstilles på en slik måte at de er elektromagnetisk forenlige med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige nett der det er risiko for interferens.
1.4.4.
Ved driften av jernbanesystemet må gjeldende regler for støyplager overholdes.
1.4.5.
Driften av jernbanesystemet skal, når det vedlikeholdes som normalt, ikke forårsake et vibrasjonsnivå i grunnen som er uakseptabelt for virksomheter og omgivelser nær infrastrukturen.
1.5.Teknisk forenlighet
De tekniske egenskapene til infrastrukturen og faste anlegg skal være innbyrdes forenlige og forenlige med de tekniske egenskapene til tog som skal brukes på jernbanesystemet.
Dersom det på visse strekningsavsnitt på jernbanenettet viser seg å være vanskelig å ta hensyn til disse egenskapene, kan det iverksettes midlertidige løsninger som sikrer framtidig forenlighet.
1.6.Tilgjengelighet
1.6.1.
Delsystemer for infrastruktur og rullende materiell skal være tilgjengelige for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer for å sikre adgang på like vilkår som andre ved å forebygge eller fjerne barrierer og ved hjelp av andre hensiktsmessige tiltak. Dette skal omfatte prosjektering, bygging, opprusting, fornyelse, vedlikehold og drift av de relevante delene av delsystemene publikum har adgang til.
1.6.2.
Delsystemer for drift og telematikkprogrammer for persontransport skal inneholde den funksjonalitet som er nødvendig for å lette adgangen for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer på like vilkår som andre ved å forebygge eller fjerne barrierer og ved hjelp av andre hensiktsmessige tiltak.
2.Særskilte krav for de enkelte delsystemene
2.1.Infrastruktur
2.1.1.Sikkerhet
Det skal treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.
Det skal treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.
Infrastruktur der publikum har adgang, skal konstrueres og bygges på en slik måte at fare for personers sikkerhet begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).
Det skal fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforholdene i svært lange tunneler og viadukter.
2.1.2.Tilgjengelighet
2.1.2.1.
Delsystemer for infrastruktur som publikum har adgang til, skal være tilgjengelige for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer i samsvar med pkt. 1.6.
2.2.Energi
2.2.1.Sikkerhet
Driften av energiforsyningssystemene skal ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer (brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemenn).
2.2.2.Miljøvern
Driften av energiforsyningssystemene, både for elektrisitet og for termisk energi, skal ikke gi miljøbelastninger utover de spesifiserte grensene.
2.2.3.Teknisk forenlighet
Systemer for forsyning av termisk energi eller elektrisitet skal:
 • -
  gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåene for yteevne,
 • -
  når det gjelder strømforsyningssystemer, være kompatible med strømavtakerne som togene er utstyrt med.
2.3.Styring, kontroll og signal
2.3.1.Sikkerhet
Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signal som skal brukes, skal gi mulighet for togtrafikk med et sikkerhetsnivå som tilsvarer de mål som er fastsatt for jernbanenettet. Systemer for styring, kontroll og signal skal fortsatt tillate sikker trafikk med tog som har tillatelse til å kjøre under særskilte forhold med driftsforstyrrelser.
2.3.2.Teknisk forenlighet
All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at forenlige systemer for styring, kontroll og signal er tatt i bruk, skal tilpasses slik at de kan brukes sammen med disse systemene.
Utstyr for styring, kontroll og signal som monteres i førerhuset, skal tillate normal drift under angitte forhold i hele jernbanesystemet.
2.4.Rullende materiell
2.4.1.Sikkerhet
Det rullende materiellet må være slik konstruert og forbindelsen mellom kjøretøyene være slik utformet at de beskytter områder der passasjerer og førere oppholder seg ved en eventuell kollisjon eller avsporing.
Det elektriske utstyret skal ikke svekke driftssikkerheten til anleggene for styring, kontroll og signal.
Bremseteknikkene og bremsekreftene må være forenlige med sporenes utforming, de tekniske strukturene og signalsystemene.
Av hensyn til personsikkerheten skal det treffes tiltak for å hindre adgangen til spenningsførende komponenter.
Ved faresituasjoner må passasjerene ha mulighet til å informere føreren og personellet ha mulighet til å oppnå kontakt med denne.
Inngangsdørene må være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes sikkerhet.
Det skal finnes nødutganger, som skal være merket.
Det skal fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforholdene i svært lange tunneler.
Det er et absolutt krav at togene er utstyrt med et nødbelysningssystem om bord som har tilstrekkelig styrke og kan benyttes tilstrekkelig lenge.
Togene skal være utstyrt med et personvarslingssystem som gjør at togbetjeningen kan gi meldinger til passasjerene.
2.4.2.Pålitelighet og tilgjengelighet
Det sentralt viktige utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser samt kontroll- og styringssystemene må være slik utformet at toget i en gitt sviktsituasjon kan fortsette uten skadevirkninger for det utstyr som fortsatt er i drift.
2.4.3.Teknisk forenlighet
Det elektriske utstyret skal være forenlig med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signal.
Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, skal strømavtakerne ha slike egenskaper at togene kan kjøre med de energiforsyningssystemene som brukes i jernbanesystemet.
Det rullende materiellet skal ha slike egenskaper at det kan være i trafikk på alle de jernbanelinjene togene er forventet å trafikkere, idet det tas hensyn til relevante klimatiske forhold.
2.4.4.Kontroll
Tog skal være utstyrt med en ferdskriver. De opplysningene som samles inn av denne innretningen og behandlingen av slik informasjon skal være harmonisert.
2.4.5.Tilgjengelighet
2.4.5.1.
Delsystemer for rullende materiell som publikum har adgang til, skal være tilgjengelig for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer i samsvar med pkt. 1.6.
2.5.Vedlikehold
2.5.1.Helse og sikkerhet
De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i sentralene, skal sikre sikker drift av delsystemet, og ikke utgjøre noen fare for sikkerhet eller helse.
2.5.2.Miljøvern
De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentralene, skal ikke overskride de tillatte nivåene for miljøbelastninger.
2.5.3.Teknisk forenlighet
Vedlikeholdsanleggene for rullende materiell skal være slik at arbeidsoppgavene i tilknytning til sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alt materiell som de er konstruert for.
2.6.Drift og trafikkstyring
2.6.1.Sikkerhet
Mer harmoniserte regler når det gjelder drift av jernbanenettet og kvalifikasjoner for lokomotivførerne, togbetjeningen og personalet på kontrollsentralene, skal sikre sikker drift, idet det tas hensyn til de ulike kravene når det gjelder tjenester over landegrensene og innenlandske tjenester.
Vedlikeholdstiltakene og hyppigheten av vedlikehold, opplæring og kvalifikasjoner for vedlikeholdspersonale og personale på kontrollsentralene, samt de kvalitetssikringssystemene som berørte driftsansvarlige på kontroll- og vedlikeholdssentraler innfører, skal garantere et høyt sikkerhetsnivå.
2.6.2.Pålitelighet og tilgjengelighet
Vedlikeholdstiltakene og hyppigheten av vedlikehold, opplæring og kvalifikasjoner for vedlikeholdspersonale og personale på kontrollsentralene, samt de kvalitetssikringssystemene som berørte driftsansvarlige på kontroll- og vedlikeholdssentraler innfører, skal sikre et høyt nivå når det gjelder pålitelighet og tilgjengelighet.
2.6.3.Teknisk forenlighet
Mer harmoniserte regler når det gjelder drift av jernbanenettet og kvalifikasjonene for lokomotivførere, togbetjening og personale med ansvar for trafikkstyring, skal sikre effektiv drift av jernbanesystemet, idet det tas hensyn til de ulike kravene til tjenester over landegrensene og innenlandske tjenester.
2.6.4.Tilgjengelighet
2.6.4.1.
Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at driftsreglene inneholder den funksjonalitet som er nødvendig for å lette adgangen for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer.
2.7.Telematikkapplikasjoner for gods og passasjerer
2.7.1.Teknisk forenlighet
De grunnleggende kravene på området telematikkapplikasjoner skal sikre et minstenivå med hensyn til kvalitet på tjenester for reisende og godstransportkunder, særlig når det gjelder teknisk forenlighet.
Det må treffes tiltak for å sikre:
 • -
  at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller blir utviklet på en måte som muliggjør størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og operatører, unntatt med hensyn til fortrolige forretningsdata,
 • -
  at brukerne lett får tilgang til informasjonen.
2.7.2.Pålitelighet og tilgjengelighet
Metodene for bruk, forvaltning og vedlikehold av disse databasene samt programvare og datakommunikasjonsprotokoller skal sikre systemenes effektivitet og tjenestenes kvalitet.
2.7.3.Helse
Grensesnittene mellom systemer og brukere skal overholde minsteregler for ergonomi og helsevern.
2.7.4.Sikkerhet
Med hensyn til lagring og overføring av sikkerhetsrelaterte opplysninger skal det sørges for tilstrekkelig grad av integritet og pålitelighet.
2.7.5.Tilgjengelighet
2.7.5.1.
Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at telematikkprogrammer for persontransport inneholder den funksjonalitet som er nødvendig for å lette adgangen for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer.