§ 3. Krav om plan for opplæring

§ 3. Krav om plan for opplæring

Den som driver jernbanevirksomhet skal utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i § 1.
Planen skal som et minimum inneholde:
 1. a.
  betegnelse på opplæringen,
 2. b.
  krav til forkunnskaper,
 3. c.
  innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt,
 4. d.
  varighet fordelt på teori og praksis,
 5. e.
  arbeidsform,
 6. f.
  maksimalt antall deltakere,
 7. g.
  kompetansekrav til opplæringspersonell,
 8. h.
  prinsipper for prøving,
 9. i.
  krav til eventuell praksis etter endt opplæring.

For å utarbeide en læreplan må det kartlegges hva slags opplæring som er nødvendig i forhold til de enkelte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavenes sikkerhetskritiske deler bør være klarlagt, slik at disse blir tilstrekkelig ivaretatt i opplæringen.

Annet ledd bokstav c–e:

Her menes mål for kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å nå ferdighetsmål er det viktig med tilstrekkelig praktisk trening med veiledning, noe som bør framgå av læreplanen.

Annet ledd bokstav g:

Her omfattes både faglige og eventuelle pedagogiske krav.

Annet ledd bokstav h:

Bestemmelsen viser til prinsipper for gjennomføring av prøve etter § 4.