§ 33. Ikrafttredelse, endringer i andre forskrifter mv.

§ 33. Ikrafttredelse, endringer i andre forskrifter mv.

1. Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.
2. Fra samme tid gjøres følgende endring i forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften): ---
4. Lisenser, sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger gitt med hjemmel i forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet gjelder videre på samme vilkår som før.