§ 32. Rapport

§ 32. Rapport

1. Statens jernbanetilsyn skal hvert år utarbeide og offentliggjøre en rapport om virksomheten det foregående år. Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  Utviklingen av jernbanesikkerheten, herunder en oversikt over situasjonen på medlemskapsplan med hensyn til felles sikkerhetsindikatorer som angitt i direktiv 2004/49/EF vedlegg I.
 2. b.
  Viktige endringer i lover og forskrifter med hensyn til jernbanesikkerhet.
 3. c.
  Utviklingen med hensyn til sikkerhetssertifisering og sikkerhetsgodkjenning.
 4. d.
  Resultater og erfaringer fra overvåkningen av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetakene.
 5. e.
  Unntak fra kravene til å identifisere enhet med ansvar for vedlikehold som angitt i direktiv 2004/49/EF artikkel 14a nr. 8.
2. Rapporten skal oversendes Det europeiske jernbanebyrået innen 30. september hvert år.