§ 26. Saksbehandlingstid

§ 26. Saksbehandlingstid

1. Søknad om sikkerhetsgodkjenning avgjøres omgående og senest fire måneder etter at Statens jernbanetilsyn har mottatt alle de nødvendige opplysningene og eventuelle tilleggsopplysninger som kreves. Dersom søkeren anmodes om å framlegge tilleggsopplysninger, skal disse fremlegges umiddelbart.
2. Tilsvarende gjelder for fornyelse og oppdatering av sikkerhetsgodkjenningen.