§ 20. Saksbehandlingstid

§ 20. Saksbehandlingstid

1. Søknad om sikkerhetssertifikat avgjøres omgående og senest fire måneder etter at Statens jernbanetilsyn har mottatt alle de nødvendige opplysningene og eventuelle tilleggsopplysninger som kreves. Dersom søkeren anmodes om å framlegge tilleggsopplysinger, skal disse fremlegges umiddelbart.
2. Tilsvarende gjelder ved fornyelse og oppdatering av sikkerhetssertifikat.