§ 19. Fornyelse og endring av sikkerhetssertifikat

§ 19. Fornyelse og endring av sikkerhetssertifikat

1. Sikkerhetssertifikat fornyes etter søknad fra jernbaneforetaket minst hvert femte år.
2. Jernbaneforetaket skal omgående underrette Statens jernbanetilsyn om alle vesentlige endringer i forutsetningene som ble lagt til grunn for utstedelsen av sikkerhetssertifikatet. Foretaket skal i tillegg underrette Statens jernbanetilsyn hver gang det innføres en ny kategori personell eller nye typer rullende materiell.
3. Statens jernbanetilsyn kan kreve at sikkerhetssertifikatet skal revideres ved vesentlige endringer i krav i eller i medhold av jernbaneloven. Sikkerhetssertifikatet skal oppdateres helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av virksomhetens art eller omfang.