§ 17. Vilkår for sikkerhetssertifikat

§ 17. Vilkår for sikkerhetssertifikat

1. For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket
 1. a.
  ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsstyringsforskriften, samt oppfylle sikkerhetskravene fastsatt i TSI-er og de relevante felles sikkerhetsmetodene og
 2. b.
  kunne oppfylle spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av jernbanenettet.
2. Sertifiseringen som utføres etter første ledd bokstav a gjelder i hele EØS-området for tilsvarende jernbanetransport.
3. For å dokumentere at kravet i bokstav b er oppfylt må jernbaneforetak fremlegge følgende dokumentasjon:
 1. a.
  Beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten, herunder bestemmelser for personell og rullende materiell.
 2. b.
  Beskrivelse av de forskjellige kategoriene av personell hos foretaket eller hos underleverandøren, og hvordan disse oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og dokumentasjon som viser at personell er behørig autorisert eller sertifisert.
 3. c.
  Beskrivelse av de forskjellige typene rullende materiell som skal brukes i virksomheten, herunder dokumentasjon som viser at materiellet oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og eventuelt er godkjent eller tillatt tatt i bruk.
4. Det skal kun fremlegges kortfattet dokumentasjon for de elementer som oppfyller TSI-er og andre krav fastsatt i samtrafikkforskriften.